Opis tytułu

Autor w niniejszej publikacji dogłębnie analizuje najważniejsze problemy związane z instytucją sankcji administracyjnej, a przede wszystkim określeniem jej pojęcia, istoty, cech, pełnionych funkcji oraz zasad jej stosowania, co jest istotne w kontekście "wzrostu państwa administracyjnego" oraz wyraźnych tendencji prawodawcy do rozszerzenia kompetencji sankcji administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11

Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 15

1. Lex imperfecta w prawie administracyjnym 15
2. Obowiązki administracyjnoprawne 24
3. Przymus administracyjny 37
4. Umocowanie organów administracji publicznej do wymierzania kar 54
5. Problem kompetencji prawodawczych w zakresie sankcji administracyjnych 67
6. Wytyczne polityki legislacyjnej w zakresie doboru sankcji prawnych 74

Rozdział II. Odpowiedzialność administracyjna 99

1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej 99
2. Pojęcie odpowiedzialności administracyjnej 108
3. Zasady i przesłanki odpowiedzialności administracyjnej 116
4. Delikt administracyjny 122
5. Przedawnienie karalności deliktów administracyjnych 128
6. Zbieg odpowiedzialności 133

Rozdział III. Charakter prawny sankcji administracyjnych 143

1. Pojęcie sankcji prawnej 143
2. Pojęcie sankcji administracyjnej 164
3. Sankcje obligatoryjne i fakultatywne 173
4. Sankcje bezwzględnie i względnie oznaczone 176
5. Sankcje pieniężne 182
6. Sankcje niepieniężne 191
7. Sankcje o charakterze egzekucyjnym 207
8. Funkcje sankcji administracyjnych 218

Rozdział IV. Z problematyki stosowania sankcji administracyjnych 235

1. Postępowanie dowodowe 235
2. Umorzenie postępowania w sprawie nałożenia sankcji administracyjnej 239
3. Odstąpienie od nałożenia sankcji 244
4. Dyrektywy wymiaru sankcji względnie oznaczonych 247
5. Orzeczenie o nałożeniu sankcji administracyjnej 252
6. Zakaz reformationis in peius 260
7. Wykonanie decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej 263
8. Sądowa kontrola wymierzania sankcji administracyjnych 272

Rozdział V. Sankcja administracyjna w systemie prawnym Rady Europy i UE 291

1. Sankcje administracyjne w orzecznictwie ETPC 291
2. Sankcje administracyjne w świetle aktów Komitetu Ministrów Rady Europy 296
3. Sankcja administracyjna a realizacja prawodawstwa unijnego 304

Zakończenie 313
Akty prawne 317
Orzecznictwo 325
Literatura 337

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%