Opis tytułu

Z wielkim uznaniem należy […] odnieść się do podjętej w recenzowanej pracy próby naświetlenia tej niezwykle istotnej w naukach politycznych problematyki, bowiem w pracy poruszono szereg problemów interesujących zarówno ze względów teoretycznych, jak i praktycznych. […] praca zbiorowa zawiera teksty 35 autorów. Na podkreślenie zasługuje to, że zamieszczone w pracy teksty zostały napisane głównie przez wybitnych badaczy, od dłuższego już czasu specjalizujących się w omawianej tematyce, chociaż znalazło się w niej także kilka artykułów napisanych przez badaczy, którzy stosunkowo niedawno zainteresowali się sprawami ideologii, doktryn czy ruchów społecznych i politycznych. Z pewnością zasługą redaktorów jest to, że udało się w publikacji zamieścić teksty badaczy z najwyższych ośrodków naukowych w Polsce, którzy są uznani za wybitnych znawców podejmowanej problematyki. W artykułach przedstawili oni wyniki swoich najnowszych badań, co wydatnie podnosi rangę ocenianej publikacji. Zawarta w wielu artykułach problematyka dotyczy niezwykle istotnych spraw związanych z ideologią i doktrynami oraz ruchami społecznymi i politycznymi. Zaznaczyć należy, iż w publikacji znajdują się teksty dotyczące problemów wywołujących obecnie dość żywe dyskusje i emocje. [Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego]

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KWESTIE TEORETYCZNE
KRZYSZTOF ZUBA
Pomiędzy pragmatyzmem a radykalizmem.
Ideologia w dobie postideologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ROMAN BÄCKER
Miejsce doktryn politycznych
w typologiach myśli politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
EDWARD OLSZEWSKI
Ruch społeczny – ruch polityczny. Analiza terminologiczna . . . 37
MARIA MARCZEWSKA-RYTKO
Kategoria nowych ruchów społecznych
w wybranych ujęciach teoretycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
EUGENIUSZ PONCZEK
Możliwości poznawcze myśli politycznej i ruchów
politycznych – odmienności i podobieństwa
przedmiotów badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
PIOTR KIMLA
Cywilizacja jako odpowiedzialność. Przypadek Polski . . . . . . . . 85
IDEOLOGIE I DOKTRYNY POLITYCZNE
ANDRZEJ CHODUBSKI
Etnocentryzm jako doktryna polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
MAGDALENA ZIĘTEK-WIELOMSKA, ADAM WIELOMSKI
Nacjokratyzm jako próba rewitalizacji doktryny narodowej
i postulatu państwa narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
GRZEGORZ PIWNICKI
Współczesny nacjonalizm a globalizacja
przełomu XX i XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
BOGUMIŁ GROTT
Tradycja nacjonalizmu ukraińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
JACEK BARTYZEL
Hiszpański karlizm jako „przypadek główny” tradycjonalizmu
i legitymizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
JACEK SROKA
Korporatyzm – inspiracje ideowe, cechy wzorca
instytucjonalnego, polityka publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
ANNA CITKOWSKA-KIMLA
Polityczność, polityka, liberalizm w ujęciu Carla Schmitt a
i Chantal Mouff e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
DANUTA PLECKA
Liberalizm w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.
Zarys problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
IWONA BARWICKA-TYLEK
Agoryzm, czyli teodycea na opak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
WOJCIECH ZIĘTARA
Kryzys ideowy współczesnej socjaldemokracji . . . . . . . . . . . . . . . 205
RAFAŁ CHWEDORUK
Zachodni marksizm w praktyce – ruch robotniczy
jako Gegenwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
MARTA MAJOREK
W stronę wolności (nie)absolutnej.
Anarchizm fi lozofi czny A.J. Simmonsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
KRYSTYNA ROGACZEWSKA
Polskie koncepcje solidaryzmu społecznego
na przykładzie Leopolda Caro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
WOJCIECH SOKÓŁ
Pojęcie i tożsamość chrześcijańskiej demokracji . . . . . . . . . . . . . . 259
MACIEJ POTZ
Idea ziemskiego zbawienia
w wizjach ładu społeczno-politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
ARKADIUSZ ŻUKOWSKI
Doktryna apartheidu i jej endo- i egzogeniczne determinanty . . . 281
ANNA MROZEK-DUMANOWSKA
Polityczne uwarunkowania
współczesnego fundamentalizmu religijnego . . . . . . . . . . . . . . 297
DANIEL MIDER
Ideologiczne źródła przemocy politycznej.
Studium przypadku 2083: A European declaration
of independence Andersa Behringa Breivika . . . . . . . . . . . . . . . . 317
RUCHY SPOŁECZNE I POLITYCZNE
ORAZ KWESTIE SYSTEMOWE
JACEK WOJNICKI
Ruch konserwatywno-liberalny w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku . . . . . . . . . . . . . . 335
KRZYSZTOF KOWALCZYK
Polskie parlamentarne partie chadeckie wobec religii
i Kościoła (1989–2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
ANDRZEJ KUBKA
Partie „inne” w systemie politycznym Szwecji . . . . . . . . . . . . . . . . 371
JOANNA DZWOŃCZYK
Populizm jako czynnik
przełamujący podział postkomunistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
JAN RYSZARD SIELEZIN
Nowe oblicze sekt i ruchów religijnych:
od edukacji i biznesu do polityki. Oceny i prognozy . . . . . . . . 393
MAŁGORZATA PAWLUS
Wpływ kontekstu politycznego na działania
ruchu feministycznego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
KAMIL MILISZEWSKI
Od różnorodnej tożsamości do projektu globalnej demokracji.
Antyglobalizm i ruch alterglobalistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
MARCIN POMARAŃSKI
Polityczny wymiar zielonych utopii w USA
na przykładzie koncepcji Ekotopii Ernesta Callenbacha . . . . 437
DOROTA MAJ
Ruchy neopogańskie w Europie
na przełomie XX i XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
MAREK ŻYROMSKI
Referenda i plebiscyty w systemach autorytarnych
i totalitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
PRZEMYSŁAW KRZYWOSZYŃSKI, JERZY W. OCHMAŃSKI
Populizm a konstytucjonalizm
wobec referendów europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Aneks
Lista konferencji zorganizowanych
przez Zakład Ruchów Politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Serie wydawnicze Zakładu Ruchów Politycznych . . . . . . . . . . . . . 513
Lista wypromowanych w Zakładzie Ruchów Politycznych
profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych
oraz doktorów (stan na luty 2015 roku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%