Opis tytułu

Jaki jest status książki w zmediatyzowanej kulturze konsumpcyjnej? Czy utraciła ona uprzywilejowaną dlań pozycję, przestała być dominującym nośnikiem informacji oraz podstawową formą spędzania czasu wolnego? A może jednak stale zajmuje znaczące miejsce, podlegając rozmaitym wpływom nowoczesnych przekaźników i technologii, sama w sposób istotny oddziałując na ich kształt, rozwój i funkcjonowanie? Celem niniejszej książki jest próba odpowiedzi na powyższe pytania i podjęcie dyskusji nad tożsamością czytelnika i książki w społeczeństwie konsumpcyjnym, kondycją współczesnego czytelnictwa w kontekście kultury wyrastającej z transformacji mechanizmów generujących nowe formy konsumpcji oraz dokonanie diagnozy stanu kultury czytelniczej na początku XXI wieku.

Spis treści

Wstęp................................................................................................................................................ 7
I
Czytelnik czy konsument? Obraz czytelnika w kulturze współczesnej
Małgorzata Kisilowska
Konsumpcjonizm informacyjny a kultura czytelnicza..........................................................13
Renata Aleksandrowicz, Małgorzata Góralska
Typizacja czytelników w kontekście problemów współczesnej kultury książki................25
Bartłomiej Tomaszewski
Czytelnik w literackim ogródku i nieliterackiej rzeczywistości.......................................... 37
Joanna Sosnowska
Widz i czytelnik XXI wieku, czyli promocja czytelnictwa w polskiej telewizji.................45
Agnieszka Kida-Bosek
Identyfikowanie odbiorcy w katalogach wystaw plakatu...................................................... 61
II
Książka czy produkt? Tożsamość książki w kontekście
mechanizmów rynkowych i technologicznych
Bożena Hojka
Książka i czytanie jako elementy tożsamości kulturowej –
na przykładzie wirtualnych społeczności czytelniczych....................................................... 71
Anita Has-Tokarz
(S)konsumujmy małe Conieco… Książki kucharskie dla dzieci i młodzieży
(rekonesans).................................................................................................................................. 81
Agnieszka Karp-Szymańska
Marketing książki skierowany do rodziców i dzieci jako konieczność w kontekście
wychowania świadomych i aktywnych uczestników XXI wieku....................................... 107
Bożena Rejakowa
Książka do konsumowania. Metaforyka kulinarna w recenzjach i tekstach
reklamujących książki............................................................................................................... 115
Lidia M. Jarska
Książka czy gadżet? Wpływ nowych technologii na zmianę oblicza książki –
próba analizy zjawiska z uwzględnieniem problematyki prawnej.....................................125
Kamil Stępień
Formy funkcjonowania książki w przestrzeni sieciowej..................................................... 141
Mariya Holoschuk, Roman Holoschuk
On the experience of developing an electronic textbook
Fundamentals of the electronic circuits theory....................................................................... 157
III
Quo vadis biblioteko? Biblioteka wobec potrzeb
współczesnego czytelnika/użytkownika/klienta
Agnieszka Wasilewska
Konsumując informacje – kilka refleksji o kliencie i bibliotece w ponowoczesnym
świecie.......................................................................................................................................... 171
Anna Wołosiak-Tomaszewska
Promocja w bibliotece, czyli jak wkroczyć w XXI wiek i przetrwać..................................183
Renata Malesa
Formy promocji biblioteki i czytelnictwa – teoria i praktyka (z działalności małych
bibliotek gminnych)..................................................................................................................195
Grzegorz Woźniak
Moda na bibliotekę na przykładzie lubelskiej Mediateki Biblio.........................................209
Danuta Domalewska, Aureliusz Potempa
Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.................................................................................................................................219

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%