Opis tytułu

Współczesne symbole związane z tożsamością kulturową nabierają nowego znaczenia kształtując wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu, w wymiarze zarówno globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Tym samym kultura, przez wiele lat traktowana jako nieistotna w stosunkach międzynarodowych, zbyt ulotna, z jednej strony - nieprzystająca do brutalnej rzeczywistości, z drugiej - traktowana bardzo instrumentalnie lub pozostawiona artystom i profesjonalistom związanym ze sztuką, nabiera nowego znaczenia, stając się czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Fenomen bezpieczeństwa kulturowego wiąże się z dynamiką przepływów osób, idei, wzorców zachowań, dóbr kultury. W efekcie niektóre kultury mogą czuć się szczególnie zagrożone, co wiąże się z wysoką wrażliwością i niską podatnością na zmiany obiektywnie zachodzące w środowisku międzynarodowym. Państwa również nie zawsze dysponują wystarczającym potencjałem pozytywnych działań lub nie posiadają wystarczających zdolności adaptacyjnych. Jest to konsekwencja poziomu ich rozwoju, funkcjonowania instytucji politycznych, świadomości mieszkańców. Do komponentów bezpieczeństwa kulturowego należy zaliczyć: zachowanie tożsamości kulturowej, języka, dorobku kulturowego, zwyczajów czy religii. Bezpieczeństwo kulturowe wiąże się też pośrednio z ochroną praw kulturalnych człowieka, z poszanowaniem praw mniejszości kulturowych.

Spis treści

Wstęp ...................................................................................................................................... 9
Rozdział I
Bezpieczeństwo kulturowe w stosunkach międzynarodowych .................................. 19
1.1. Wymiar ontologiczny bezpieczeństwa kulturowego ............................................ 19
1.1.1. Istota bezpieczeństwa międzynarodowego ................................................. 19
1.1.2. Konceptualizacja bezpieczeństwa międzynarodowego ............................ 24
1.1.3. Redefinicja bezpieczeństwa międzynarodowego ....................................... 31
1.1.4. Kultura a bezpieczeństwo międzynarodowe .............................................. 40
1.1.5. Tożsamość kulturowa a bezpieczeństwo międzynarodowe ..................... 44
1.1.6. Podmioty bezpieczeństwa kulturowego ...................................................... 47
1.2. Wymiar epistemologiczny bezpieczeństwa kulturowego w Europie ................. 59
1.2.1. Teoretyczne podejście do bezpieczeństwa kulturowego ........................... 59
1.2.2. Kategorie sekurytyzacji i emancypacji w bezpieczeństwie
kulturowym .................................................................................................... 62
1.2.3. Walory i niedostatki sekurytyzacji .............................................................. 70
1.2.4. Definiowanie bezpieczeństwa kulturowego ............................................... 74
1.3. Wymiar polityczny bezpieczeństwa kulturowego w Europie .............................. 78
1.3.1. Bezpieczeństwo kulturowe w debacie w Organizacji Narodów
Zjednoczonych ............................................................................................... 79
1.3.2. Bezpieczeństwo kulturowe w procesie Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy Europejskiej ........................................................................... 82
1.3.3. Bezpieczeństwo kulturowe w Radzie Europy ............................................. 85
1.3.4. Bezpieczeństwo kulturowe w Unii Europejskiej ........................................ 86
1.3.5. Bezpieczeństwo kulturowe Polski ................................................................ 89
Rozdział II
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w Europie ................................................... 93
2.1. Specyfika zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego w Europie .............................. 93
2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego na poziomie środowiska
międzynarodowego ............................................................................................... 102
2.2.1. Proces globalizacji jako zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego ....... 102
2.2.2. Migracje międzynarodowe jako zagrożenie bezpieczeństwa
kulturowego ................................................................................................. 107
2.2.3. Zmiany klimatu jako zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego ........... 135
2.2.4. Grabież, niszczenie i nielegalny obrót dobrami kultury
jako zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego ........................................ 137
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego na poziomie państwa ..................... 143
2.3.1. Wielokulturowość w Europie zagrożeniem bezpieczeństwa
kulturowego ................................................................................................. 144
2.3.2. Dyskryminacja i nietolerancja zagrożeniem bezpieczeństwa
kulturowego ................................................................................................. 161
Rozdział III
Podstawy normatywne bezpieczeństwa kulturowego w Europie ............................ 169
3.1. Regulacje w zakresie zachowania materialnej substancji
kulturowo-cywilizacyjnej ...................................................................................... 171
3.1.1. Regulacje w ramach UNESCO .................................................................. 172
3.1.2. Regulacje w ramach Rady Europy ............................................................ 179
3.1.3. Regulacje w ramach Unii Europejskiej .................................................... 182
3.2. Regulacje w zakresie zachowania zróżnicowania w obszarze
wartości niematerialnych ...................................................................................... 187
3.2.1. Regulacje w ramach UNESCO .................................................................. 187
3.2.2. Regulacje w ramach Rady Europy ............................................................ 191
3.2.3. Regulacje w ramach Unii Europejskiej .................................................... 194
3.3. Regulacje w zakresie ochrony „grup szczególnego ryzyka”
(mniejszości kulturowych, etnicznych, ludów tubylczych) .............................. 194
3.3.1. Regulacje w ramach ONZ i UNESCO ..................................................... 195
3.3.2. Regulacje w ramach Rady Europy ............................................................ 197
3.3.3. Regulacje w ramach Unii Europejskiej .................................................... 201
3.3.4. Regulacje dotyczące „nowych mniejszości” ............................................ 202
Rozdział IV
Działania na rzecz bezpieczeństwa kulturowego w Europie .................................... 209
4.1. Działania na poziomie środowiska międzynarodowego .................................. 209
4.1.1. Działania dotyczące zachowania różnorodności kulturowej ................ 210
4.1.2. Działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego .................. 214
4.1.3. Działania wobec procesów migracji ......................................................... 223
4.2. Działania państw na rzecz bezpieczeństwa kulturowego ................................. 228
4.2.1. Działania państw w odpowiedzi na proces globalizacji ......................... 229
4.2.2. Działania państw europejskich wobec wielokulturowości .................... 234
4.2.3. Działania Polski na rzecz bezpieczeństwa kulturowego ........................ 244
4.3. Desekurytyzacja jako strategia działania państw .............................................. 259
4.3.1. Strategie pozytywne .................................................................................... 264
4.3.2. Strategie negatywne .................................................................................... 268
Rozdział V
Działania podmiotów pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa
kulturowego w Europie ................................................................................................... 275
5.1. Podmioty pozarządowe działające w obszarze kultury .................................... 276
5.2. Działania podmiotów pozarządowych na poziomie środowiska
międzynarodowego ............................................................................................... 279
5.2.1. Działania dotyczące zachowania różnorodności
kulturowej i dialogu międzykulturowego ................................................ 280
5.2.2. Działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego .................. 284
5.3. Działania podmiotów pozarządowych w Polsce ............................................... 289
5.4. Ocena działań podmiotów pozarządowych ....................................................... 291
Zakończenie ...................................................................................................................... 293
Bibliografia ....................................................................................................................... 297

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%