Opis tytułu

Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., jak i kolejne nowelizacje przyjęte w 2016 r., które zmierzały do znacznego odwrócenia kierunku poprzednich zmian nowelizacyjnych, postawiły nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami procesu karnego: sądem, prokuraturą, obrońcami i pełnomocnikami, a także samymi oskarżonymi i pokrzywdzonymi. Celem opracowania jest przede wszystkim ocena tych zmian, zarówno z punktu widzenia efektywności realizacji celów procesu karnego, jak i pod kątem przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa i rzetelnego procesu.

Materiały stanowią pokłosie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który odbył się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Gdańsku i Sopocie.

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Część I
Zagadnienia modelowe

Stanisław Waltoś
Circulus vitiosus polskiej procedury karnej? 21
Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski
Spór o kontradyktoryjność w debacie środowiska prawniczego
w latach 2012–2015 34

Łukasz Chojniak
Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag
na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli
Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. 49

Radosław Olszewski
Nowy „stary” model postępowania karnego? 64
Maria Rogacka-Rzewnicka, Hanna Gajewska-Kraczkowska
Współczesny utylitaryzm penalny w sferze legislacji karnoprocesowej 74

Część II
Zagadnienia prawnoporównawcze

Katarzyna Girdwoyń
Obowiązki obrony w zakresie planowania rozprawy .
Uwagi na tle procesu angielskiego 89

Hanna Kuczyńska
Instytucja witness proofi ng , czyli czy jest możliwe szkolenie świadków
przed rozprawą w polskim procesie karnym 103

Karolina Kremens
Przesłuchanie krzyżowe (cross-examination) jako niezbędny element
kontradyktoryjnego procesu karnego 123

Część III
Uczestnicy procesu

Ireneusz Nowikowski
Skutki niezachowania reguł dotyczących wyznaczania składu orzekającego
w procesie karnym 151

Jacek Kosonoga
Wniosek o wyłączenie sędziego 162

Magdalena Błaszyk, Anna Gerecka-Żołyńska,
Arkadiusz Łakomy, Magdalena Zamroczyńska
Dyrektywa obiektywizmu a kontradyktoryjność rozprawy głównej.
Dylematy oskarżyciela publicznego 179

Magdalena Lewicka, Dawid Michał Marko
Systemowe standardy ochrony życia ludzkiego a sytuacja dziecka poczętego
w procesie karnym w świetle art. 49 § 1 k.p.k. 197

Anna Drozd
Ograniczenie udziału pokrzywdzonych w kontradyktoryjnym
procesie karnym – propozycja wprowadzenia instytucji reprezentanta
pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych 212

Monika Filipowska-Tuthill
Informacja procesowa jako instrument umożliwiający pokrzywdzonemu
aktywny udział w procesie karnym 238

Piotr Krzysztof Sowiński
Obrona z urzędu „po przejściach” . O niektórych aspektach
dwóch nowel do Kodeksu postępowania karnego – z 27 września 2013 r.
oraz 11 marca 2016 r. 244

Kazimierz Zgryzek
Prawo ubogich czy obrona na życzenie – dylematy wokół obrony
z urzędu w związku z kolejnymi zmianami w zakresie obrony w polskim
procesie karnym 259

Marta Flis-Świeczkowska
O możliwości wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego z urzędu
– uwagi na tle zagadnienia odpowiedniego stosowania przepisów zgodnie
z art. 88 i 89 k.p.k. 274

Wioletta Niemiec
Czynności faktyczne w procesie karnym – wybrane zagadnienia 286

Część IV
Dowody

Paweł Wiliński
Konstytucyjny standard legalności dowodu w procesie karnym 303

Tomasz Grzegorczyk
Kodeksowe legalizowanie w procesie karnym , przez nowelizację
z 11 marca 2016 r., dowodów uzyskanych za pomocą przestępstwa
lub z naruszeniem przepisów postępowania albo poza granicami zgody
udzielonej przez sąd na wkroczenie w sferę konstytucyjnie chronionych
wolności jednostki 323

Ryszard A. Stefański
Dowód nielegalny w postępowaniu karnym 339

Tomasz Kanty
Biorąc prawa poważnie – propozycja wykładni art. 168a k.p.k. 356

Łukasz Cora
Ryzyko nadużycia prawa karnego procesowego a granice realizacji
funkcji ścigania – art. 168a k.p.k. 370

Maciej Białuński
Zakaz dowodowy z art. 168a k.p.k. – charakter prawny, cel
i jego implikacje 387

Adam Taracha
Problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych w orzecznictwie
Sądu Najwyższego (wybrane zagadnienia) 405

Janusz Tylman
Problemy dowodowe w nowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
(wybrane zagadnienia) 419

Kamil Dąbrowski
Wykładnia rozszerzająca zakazów dowodowych – uwagi na tle
art. 178 pkt 2 k.p.k. 435

Marta Roksana Jasińska
Analiza wybranych zmian do Kodeksu postępowania karnego w aspekcie
ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw 451

Miłosz Kościelniak-Marszał
Oddalenie wniosku dowodowego zmierzającego w sposób oczywisty
do przedłużenia postępowania 460

Andrzej Osiński
Kilka uwag o następstwach wejścia w życie ustawy o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka 470

Justyna Żylińska
Obowiązki procesowe biegłego w kontekście środków procesowych
wymuszających ich realizację 484

Roksana Sadżuga
Ekspertyza weterynaryjna jako dowód w postępowaniu karnym 497

Jerzy Kasprzak
Gwarancje procesowe a potrzeba znajomości kryminalistyki
przez prawników 507

Maciej Rogalski
Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń 518

Część V
Środki przymusu

Justyna Karaźniewicz
Zakres prewencyjnego stosowania środków przymusu procesowego
– próba oceny tendencji rozwojowych 541

Jacek Izydorczyk
Środki zapobiegawcze w świetle reform prawa lat 2015–2016
– uwagi ogólne 559

Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
Sąd rejonowy jako organ stosujący tymczasowe aresztowanie
w postępowaniu przygotowawczym – uwagi praktyczne 567

Ariadna H. Ochnio
Problemy administracyjnego wykonania karnoprocesowego
zabezpieczenia majątkowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych 576

Autorzy 593

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%