Opis tytułu

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Spis treści

Wprowadzenie (Andrzej Szmyt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Część I
Aktualne problemy prawa polskiego

Jerzy Zajadło
Stare i nowe interpretacje Carla Schmitta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Piotr Uziębło
My Naród, czyli o udziale suwerena
w procedurze zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . 27

Marcin Michał Wiszowaty
Polska „monarchią zracjonalizowaną”?
O propozycji ustroju monarchicznego dla Polski
w ankiecie konstytucyjnej Prawa i Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . 37

Andrzej Szmyt
Problematyka wymiaru sprawiedliwości jako przedmiot
petycji do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w VIII kadencji . . . . . . . . . . 51

Agnieszka Gajda
Głosowanie korespondencyjne w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Anna Rytel-Warzocha
Panel obywatelski jako forma partycypacji społecznej
na poziomie lokalnym w świetle doświadczeń Gdańska . . . . . . . . . . . . 73

Tomasz Widłak
Negocjacje i mediacje z perspektywy prawoznawstwa . . . . . . . . . . . . . 89

Maciej Łaga
Związkowy czy pozazwiązkowy model reprezentacji pracowników
na poziomie zakładowym u małych pracodawców? . . . . . . . . . . . . . . 105

Paulina Zajadło-Węglarz
Odpowiedzialność za ochronę (R2P) –
w kierunku nowej fi lozofi i prawa międzynarodowego? . . . . . . . . . . . . 119

Oktawian Nawrot
Granice edycji genomu ludzkiego przy wykorzystaniu
metody CRISPR/Cas9 w świetle standardów konstytucyjnych . . . . . . . . 139

Jakub Stelina
Prawne ograniczenia pracy w niedziele i święta w Polsce . . . . . . . . . . . 163

Monika Tomaszewska
Ochrona pracy w warunkach stanu nadzwyczajnego . . . . . . . . . . . . . 173

Michał Szypniewski
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi –
uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . 183

Justyna Świątek-Rudoman
Obowiązek ubezpieczenia społecznego obywateli Ukrainy
świadczących pracę w Polsce – wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . 193

Jakub Szmit
Procedura stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej
w stosunku do kuratorów sądowych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Paulina Glejt
Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku poddania małoletniego
szczepieniu ochronnemu jako przykład obowiązku niepieniężnego
podlegającego egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Część II
Aktualne problemy prawa ukraińskiego

Скрипнюк Олександр Васильович, Скрипнюк Валентина Миколаївна
Система державної влади в умовах демократії:
теоретичні моделі і виміри дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Юрій Сергійович Шемшученко, Олександр Васильович Скрипнюк
Сучасна конституційно-правова доктрина України:
питання теорії і практика реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Чаплюк Оксана Іванівна
Порівняльно-правові аспекти положень конституцій України
та Республіки Польща і механізму внесення до них змін . . . . . . . . . . 259

Наталія Миколаївна Пархоменко
Концептуальні засади та практичні аспекти
проведення правової реформи в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Андрійко Ольга Федорівна
Децентралізація державного управління: теорія та практика . . . . . . . . 291

Ісаєва Наталія Карлівна
Деякі проблеми вдосконалення правового регулювання
фінансової діяльності органів місцевого самоврядування
в умовах децентралізації влади в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Кудерська Надія Іванівна, Кудерська Ірина Олександрівна
Нематеріальна культурна спадщина України,
класифікація її об’єктів (проявів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Іванов В’ячеслав Миколайович
Становлення європейського праворозуміння в Україні:
еволюція методологічних засад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Мушак Наталія Богданівна
Система судового співробітництва держав Шенгенського простору . . . . 383

Проценко Ірина Миколаївна
Міжнародно-правові стандарти правового статусу іноземців
та імплементація їх положень до законодавства України . . . . . . . . . . 405

Бошицький Юрій Ладиславович
Інтелектуальна діяльність та її місце
в соціально-економічному розвитку сучасної України . . . . . . . . . . . 423

Бошицька Крістіна Юріївна
Перспективи удосконалення правової охорони інтелектуальної
власності в умовах реформування інноваційної економіки в Україні . . . . 445

Giennadij Androshchuk
Systemy państwowego zarządzania działalnością patentowo-licencyjną . . . . 457

Олександр Шевченко
Значення торговельної марки та прав на неї
в Україні та деяких країнах ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Харчук Олександр Олександрович
Сталий розвиток у контексті протидії зміні клімату . . . . . . . . . . . . 497

Короленко Олександр Миколайович
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство,
вчинене в стані сильного душевного хвилювання . . . . . . . . . . . . . 515

Вікторія Олександрівна Кожевникова
Співвідношення меж та обмежень при здійсненні прав
та охоронюваних законом інтересів суб’єктів сімейних відносин . . . . . . 533

Ольга Андріївна Рассомахіна
Підходи до правового регулювання сімейних відносин
та проблема предмета і методу сімейного права . . . . . . . . . . . . . . 549

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%