Opis tytułu

W monografii przyjęto perspektywę koncepcji mikrofundamentów, przejawiającą się w dążeniu do wyjaśniania zjawisk na poziomie całej organizacji przez poszukiwanie ich czynników sprawczych na poziomie indywidualnym. W tejże perspektywie wyjaśniono zależności pomiędzy złożonością przywództwa strategicznego (poziom indywidualny) a strategicznym dostosowaniem przedsiębiorstwa do otoczenia (poziom całej organizacji). Zastosowano analizę mikrofundamentalną, a w celu jej przeprowadzenia wykorzystano kwantytatywne pośrednie statyczne podejście empiryczne z uwzględnieniem perspektywy badań wielopoziomowych i międzypoziomowego modelowania równań strukturalnych.

Spis treści

Wstęp................................................................................................................................................ 9

1. Mikrofundamenty w zarządzaniu strategicznym............................... 23
1.1. Koncepcja mikrofundamentów – perspektywa poznawcza.................. 23
1.1.1. Konceptualizacje mikrofundamentów............................................................ 24
1.1.2. Podstawowe pola eksploracji mikrofundamentów w zarządzaniu
strategicznym ............................................................................................................ 29
1.2. Analiza mikrofundamentalna – aspekty metodologiczne ...................... 65
1.2.1. Mikrofundamentalna eksplanacja zjawisk: redukcjonizm, agregacja,
emergencja.................................................................................................................. 65
1.2.2. Kontekst metodologicznego indywidualizmu ............................................. 67
1.2.3. Strukturalne aspekty wyjaśniania mikrofundamentalnego.................. 69
1.2.4. Wielopoziomowość w analizie mikrofundamentalnej............................. 73
1.3. Mikrofundamenty – krytyka i zasadność implementacji w zarządzaniu strategicznym ............................................................................................. 78

2. Złożoność przywództwa strategicznego .................................................. 82
2.1. Podstawy epistemologiczne ewolucji koncepcji złożoności przywództwa strategicznego........................................................................................ 82
2.1.1. Szkoła Carnegie – behawioralna perspektywa nauk o zarządzaniu.. 83
2.1.2. Ekonomia behawioralna – behawioralno-poznawcza perspektywa
nauk o zarządzaniu ................................................................................................. 89
2.1.3. Upper echelon theory – w kierunku przywództwa strategicznego ..... 96
2.2. Model konceptualny złożoności przywództwa strategicznego............ 106
2.2.1. Wyróżniki przywództwa strategicznego ....................................................... 107
2.2.2. Wymiary złożoności przywództwa strategicznego................................... 113
2.2.3. Strategiczne dostosowanie przedsiębiorstwa............................................. 125
2.3. W kierunku analizy mikrofundamentalnej złożoności przywództwa strategicznego................................................................................................... 138

3. Złożoność przywództwa strategicznego mikrofundamentem
strategicznego dostosowania przedsiębiorstwa – projekt własnych badań empirycznych................................................................................ 149
3.1. Założenia metodologiczne postępowania badawczego........................... 151
3.2. Model badawczy i hipotezy badawcze: od zależności szczegółowych po ogólny model międzypoziomowej moderowanej mediacji. 161
3.2.1. Złożoność przywództwa strategicznego i jego implikacje ..................... 162
3.2.2. Moderująca rola kontekstu.................................................................................. 170
3.2.3. Ścieżki analityczne, zmienne mediacyjne i moderowane mediacje –
modele międzypoziomowej moderowanej mediacji................................ 175
3.3. Metodyka własnych badań empirycznych..................................................... 180
3.3.1. Metody i techniki badań........................................................................................ 181
3.3.2. Pomiar zmiennych................................................................................................... 185
3.3.3. Sprawdzenie narzędzi pomiaru......................................................................... 196
3.3.4. Dobór i charakterystyka próby badawczej ................................................... 202

4. Empiryczne badanie złożoności przywództwa strategicznego
jako mikrofundamentu strategicznego dostosowania przedsiębiorstwa................................................................................................................ 212
4.1. Stan złożoności przywództwa strategicznego i strategicznego dostosowania przedsiębiorstw do kontekstu................................................... 212
4.2. Empiryczna analiza zależności pomiędzy złożonością przywództwa
strategicznego a strategicznym dostosowaniem przedsiębiorstw
do kontekstu............................................................................................................... 235
4.3. Podsumowanie wyników własnych badań empirycznych..................... 266

Zakończenie ................................................................................................................................. 278
Załącznik.......................................................................................................................................... 295
Literatura......................................................................................................................................... 310

Spis rysunków............................................................................................................................... 359
Spis wykresów .............................................................................................................................. 360
Spis tabel ......................................................................................................................................... 361
Summary ......................................................................................................................................... 364

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%