Opis tytułu

Głównym celem autorki było przeprowadzenie w warunkach polskich wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych związanych ze zmniejszaniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Zbadano także stałość preferencji w czasie oraz poprawność wycen, opracowano wskaźnik jednostkowy korzyści ekologicznych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii w ramach oceny opłacalności tych inwestycji opartej na analizie kosztów i korzyści (cost-benefit analysis). W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. teoretyczne podstawy analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analizy wielokryterialnej, a także specyfikę inwestycji w niskoemisyjne źródła energii, dokonano przeglądu metod wyceny kosztów i korzyści środowiskowych projektu, przedstawiono opis i analizę badań empirycznych wyceny korzyści z poprawy jakości powietrza przeprowadzonych metodami wyceny warunkowej oraz cen hedonicznych. W załącznikach zaprezentowano oryginalne kwestionariusze ankiety zastosowane do przeprowadzenia badań.

Spis treści

Wstęp................................................................................................................ 9

1. Metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji a specyfika
technologii energetyki niskoemisyjnej............................................ 15
1.1. Analiza kosztów i korzyści jako metodyczna podstawa oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w niskoemisyjne źródła energii..... 15
1.2. Pojęcie efektywności w analizie kosztów i korzyści – kryteria optymalizacyjne......................................................................................... 16
1.3. Etapy przeprowadzania analizy kosztów i korzyści........................... 18
1.4. Schemat rachunku kalkulacyjnego w analizie ekonomicznej ............ 21
1.5. Pomiar korzyści netto w analizie kosztów i korzyści......................... 24
1.5.1. Koncepcja kosztów projektu jako kosztów alternatywnych i korzyści
projektu jako gotowości do zapłaty.................................................... 24
1.5.2. Korekty niedoskonałości rynku w CBA – koncepcja cen cienia........ 27
1.5.3. Identyfikacja i ujmowanie efektów bezpośrednich i pośrednich projektu .................................................................................................... 39
1.6. Aspekt czasu w analizie kosztów i korzyści – koncepcja społecznej
stopy dyskontowej.............................................................................. 41
1.6.1. Przesłanki dyskontowania .................................................................. 41
1.6.2. Zastrzeżenia do dyskontowania.......................................................... 46
1.6.3. Rekomendacje praktyczne poziomu społecznej stopy dyskontowej.. 50
1.7. Ograniczenia oceny inwestycji w niskoemisyjne źródła energii z zastosowaniem analizy kosztów i korzyści............................................ 51
1.8. Alternatywne metody oceny efektywności inwestycji ...................... 54
1.8.1. Analiza wielokryterialna jako metodyczna podstawa oceny efektywności programów inwestycyjnych ...................................................... 54
1.8.2. Metoda analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) – jedna z najczęściej stosowanych metod wielokryterialnych................................ 56
1.8.3. Modyfikacje metody AHP – metoda rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego (FAHP) ................................................................ 59
1.9. Inwestycje w energetyce – źródło efektów zewnętrznych oraz zmian
w dobrach publicznych....................................................................... 60
1.9.1. Efekty zewnętrzne cyklu paliwowego technologii energetycznych... 62
1.9.2. Specyfika inwestycji w odnawialne źródła energii............................. 64
1.9.3. Specyfika inwestycji w energetykę jądrową....................................... 73

2. Metody wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych ............. 90
2.1. Koncepcja całkowitej wartości ekonomicznej ................................... 90
2.2. Miary wartości dóbr środowiskowych jako monetarne miary zmian
w dobrobycie jednostki....................................................................... 95
2.3. Przegląd metod wyceny kosztów i korzyści środowiskowych projektu................................................................................................ 101
2.4. Metoda cen hedonicznych .................................................................. 104
2.5. Metoda wyceny warunkowej.............................................................. 109

3. Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce..... 125
3.1. Badanie pierwotne metodą wyceny warunkowej (CVM) .................. 125
3.1.1. Badanie ankietowe.............................................................................. 125
3.1.2. Podstawy metodyczne badania........................................................... 126
3.1.3. Szacunek wartości średnich gotowości do zapłaty w poszczególnych
komponentach i łącznie ...................................................................... 129
3.1.4. Deklaracje zerowe .............................................................................. 135
3.1.5. Zależności pomiędzy wartościami gotowości do zapłaty a zmiennymi socjoekonomicznymi..................................................................... 144
3.1.6. Podsumowanie szacunków wartości średnich gotowości do zapłaty. 153
3.2. Badanie pierwotne metodą cen hedonicznych (HPM)....................... 154
3.2.1. Podstawy metodyczne badania........................................................... 154
3.2.2. Dobór zmiennych do modelu oraz pozyskanie danych...................... 159
3.2.3. Modele cen hedonicznych dla Krakowa............................................. 160
3.2.4. Modele cen hedonicznych dla Wrocławia.......................................... 165
3.2.5. Modele cen hedonicznych dla Warszawy........................................... 168
3.3. Badanie stałości preferencji w czasie – porównanie średnich WTP
z badań CVM...................................................................................... 173
3.4. Testowanie poprawności wycen – porównanie wyniku autorskiego
badania CVM z dostępnymi badaniami dla Polski............................. 176
3.5. Oszacowanie wskaźnika jednostkowego korzyści środowiskowych
produkcji energii z niskoemisyjnych źródeł z wykorzystaniem wyników badania empirycznego metodą wyceny warunkowej ................. 179
3.6. Porównanie dostępnych wskaźników kosztów zewnętrznych technologii energetycznych dla Polski.......................................................... 183

4. Ranking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście
stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie wielokryterialne ..................................................................................... 192
4.1. Identyfikacja obszarów i oddziaływań inwestycji w niskoemisyjne
źródła energii z zastosowaniem metody delfickiej............................. 192
4.1.1. Metoda delficka .................................................................................. 192
4.1.2. Kryteria wyboru obszarów i oddziaływań inwestycji w niskoemisyjne źródła energii do badania eksperckiego......................................... 195
4.1.3. Identyfikacja ekspercka środowiskowych, gospodarczych i społecznych oddziaływań technologii energetyki niskoemisyjnej................. 200
4.2. Ocena punktowa i ranking technologii energetyki niskoemisyjnej
z zastosowaniem metody FAHP ........................................................ 202

Podsumowanie i wnioski................................................................................. 214
Załączniki.......................................................................................................... 225
Literatura........................................................................................................... 238

Spis rysunków................................................................................................... 252
Spis tabel........................................................................................................... 254
Summary........................................................................................................... 257

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%