Opis tytułu

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk dolnośląskich w kontekście włączenia ich w regionalną strategię zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w niej ekonomiczno-społeczne, przyrodniczo-środowiskowe oraz prawno-instytucjonalne uwarunkowania istnienia i działania jedenastu uzdrowisk Dolnego Śląska , a także ich miejsce w rozwoju turystyki zdrowotnej. Praca jest kierowana do studentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem dolnośląskich uzdrowisk i ich przyszłością.

Spis treści

Wstęp............................................................................................................... 9

Rozdział 1
Geneza i podstawy prawno-instytucjonalne funkcjonowania uzdrowisk
w Polsce a zrównoważony rozwój ............................................................... 11

1.1. Krótka historia lecznictwa uzdrowiskowego........................................ 11
1.2. Pojęcie i rodzaje uzdrowisk................................................................... 13
1.3. Polskie regulacje prawno-instytucjonalne dotyczące uzdrowisk
i obszarów pochodnych........................................................................ 15
1.4. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących uzdrowiska .......... 17
1.5. Przestrzenna organizacja ochrony uzdrowiskowej.............................. 18

Rozdział 2
Uzdrowiska i walory leczniczo-uzdrowiskowe w regionie dolnośląskim.... 24

2.1. Walory uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych w regionie dolnośląskim 24
2.2. Charakterystyka walorów poszczególnych uzdrowisk Dolnego Śląska 28
2.2.1. Cieplice Śląskie-Zdrój.............................................................. 29
2.2.2. Czerniawa-Zdrój....................................................................... 31
2.2.3. Długopole-Zdrój ...................................................................... 33
2.2.4. Duszniki-Zdrój.......................................................................... 34
2.2.5. Jedlina-Zdrój............................................................................ 37
2.2.6. Kudowa-Zdrój .......................................................................... 38
2.2.7. Lądek-Zdrój .............................................................................. 40
2.2.8. Polanica-Zdrój.......................................................................... 43
2.2.9. Przerzeczyn-Zdrój .................................................................... 44
2.2.10. Szczawno-Zdrój ....................................................................... 45
2.2.11. Świeradów-Zdrój..................................................................... 47
2.3. Perspektywy wykorzystania potencjału uzdrowisk dolnośląskich
w kontekście ich zrównoważonego rozwoju ....................................... 49

Rozdział 3
Inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie ochrony jakości powietrza
atmosferycznego na terenach uzdrowiskowych.......................................... 56

3.1. Krajowy program ochrony powietrza, programy regionalne i lokalne 56
3.2. Prawno-instytucjonalne inicjatywy regionalne i lokalne ..................... 62
3.3. Stan powietrza atmosferycznego i innych komponentów
środowiska przyrodniczego w uzdrowiskach dolnośląskich .............. 66

Rozdział 4
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gminach uzdrowiskowych
Dolnego Śląska w kontekście lokalnych strategii rozwoju........................... 71

4.1. Funkcje uzdrowiskowe a zrównoważony rozwój................................. 71
4.2. Charakterystyka gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk Dolnego Śląska
a zrównoważony rozwój ....................................................................... 72
4.3. Uwarunkowania przygotowania i realizacji lokalnych strategii
zrównoważonego rozwoju.................................................................... 76
4.4. Ocena przygotowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju
w dolnośląskich gminach uzdrowiskowych w świetle idei
zrównoważonego rozwoju.................................................................... 78

Rozdział 5
Strategie rozwoju dolnośląskich uzdrowisk ................................................ 82

5.1. Turystyka uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku........................................ 83
5.2. Sytuacja prawno-organizacyjna dolnośląskich uzdrowisk.................. 84
5.3. Diagnoza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej dolnośląskich uzdrowisk 85
5.4. Cele i kierunki rozwoju dolnośląskich uzdrowisk................................. 86
5.5. Wiodące projekty w strategiach rozwoju dolnośląskich uzdrowisk.... 87
5.6. Proces wdrażania i monitorowania strategii rozwoju dolnośląskich
uzdrowisk............................................................................................... 88
5.7. Sudety-Zdrój jako próba kompleksowej koordynacji rozwoju
przemysłu turystycznego na Dolnym Śląsku....................................... 89
5.8. Turystyka uzdrowiskowa w Strategii rozwoju województwa
dolnośląskiego ...................................................................................... 91

Rozdział 6
Spółka Uzdrowiskowa Lądek–Długopole-Zdrój w świetle opinii
pracowników oraz klientów .......................................................................... 99

6.1. Metodyka analizy badanej spółki uzdrowiskowej ................................ 99
6.2. Charakterystyka badanego podmiotu .................................................. 102
6.3. Zasoby lecznicze Lądka-Zdroju i Długopola-Zdroju............................. 106
6.4. Zasoby majątkowe uzdrowiska Lądek–Długopole-Zdrój..................... 110
6.5. Zasoby ludzkie Lądka-Zdroju i Długopola-Zdroju................................ 113
6.6. Zasoby finansowe i źródła przychodów w uzdrowisku Lądek–
Długopole-Zdrój .................................................................................... 115
6.7. Klienci i popyt na usługi medyczne...................................................... 117
6.8. Założenia metodyczne zrealizowanych badań..................................... 119
6.9. Charakterystyka populacji respondentów-kuracjuszy i otrzymane
wyniki badań.......................................................................................... 121
6.10. Charakterystyka populacji respondentów-pracowników i otrzymane
wyniki badań ......................................................................................... 124
6.11. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań ......................... 127

Rozdział 7
Innowacje w organizacji na przykładzie Dolnośląskiej Spółki
Uzdrowiskowej ............................................................................................... 129

7.1. Rola innowacji w procesach gospodarowania .................................... 129
7.2. Innowacje w turystyce uzdrowiskowej oraz medycynie
uzdrowiskowej....................................................................................... 133
7.3. Innowacje w Spółce Uzdrowiskowej Lądek–Długopole-Zdrój............ 134
7.4. Sposoby oceny jakości usług uzdrowiskowych .................................. 141

Rozdział 8
Możliwości i szanse wykorzystania produktów turystyki zdrowotnej
dla funkcjonowania uzdrowisk...................................................................... 145

8.1. Turystyka zdrowotna............................................................................. 145
8.2. Produkt turystyki zdrowotnej i jego interdyscyplinarny charakter...... 147
8.3. Rola uzdrowiska w turystyce zdrowotnej............................................. 148

Rozdział 9
E-marketing w Spółce Uzdrowiskowej Lądek–Długopole-Zdrój................ 154

9.1. Rola Internetu i e-marketingu ............................................................... 154
9.2. Charakterystyka uzdrowiska i aktualny stan wykorzystania
e-promocji w badanych uzdrowiskach................................................. 156
9.3. Propozycje wykorzystania nowych instrumentów e-marketingu
w badanych uzdrowiskach ....................................................................... 158

Zakończenie .................................................................................................... 161
Załącznik. Strategia rozwoju dolnośląskiego produktu uzdrowiskowego .... 163
Literatura.......................................................................................................... 184

Spis rysunków ................................................................................................ 190
Spis tabel ......................................................................................................... 191

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%