Opis tytułu

Pomimo dużego wkładu badaczy nauk o zarządzaniu w zrozumienie istoty i natury sieci międzyorganizacyjnych wciąż dostrzega się niedostatek teoretycznych i empirycznych opracowań, które pozwoliłyby na zrozumienie sieci, zwłaszcza w kontekście ich ewolucji. Luka ta powoduje poszukiwanie inspiracji w biologicznych ekosystemach, ekologii i teorii ewolucji, mogących dostarczać nowych perspektyw dla dyskusji prowadzonych w środowisku naukowym. W tym ujęciu koncepcja ekosystemu biznesu staje się fundamentem rozumienia mechanizmów ewolucji sieci w naukach o zarządzaniu, można jednak zauważyć, że brakuje jej ontologiczno-epistemologicznego dookreślenia, co rodzi metodyczne problemy badawcze.
W monografii przyjęto założenie, że tożsamość ekosystemu biznesu jest kluczowa dla jego przeżycia i podjęto próbę konceptualizacji konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu. Wobec złożoności badanego konstruktu podstawowy problem badawczy sprowadzał się do wskazania użyteczności konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu w kontekście badań nad dynamiką, przeżyciem i granicami ekosystemu biznesu.
W podsumowaniu zaprezentowano najważniejsze ustalenia badawcze, implikacje dla praktyki gospodarczej oraz ograniczenia i kierunki przyszłych badań. Prawdziwe wyzwanie dla rozwoju prezentowanej koncepcji dostrzega się w makropoziomie analizy – sieci ekosystemów biznesu.

Spis treści

Wstęp ........................................................................................................................... 9

1. TOŻSAMOŚĆ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU........................................................... 19
1.1. Tożsamość organizacyjna – perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna .... 20
1.2. Tożsamość organizacyjna a tożsamość korporacji................................... 26
1.3. Operacjonalizacja tożsamości organizacyjnej .......................................... 38

2. TEORETYCZNE PODSTAWY EKOSYSTEMU BIZNESU............................................... 63
2.1. Istota ekosystemu w biologii i w naukach o zarządzaniu........................ 64
2.2. Cechy ekosystemu biznesu.......................................................................... 70
2.3. Procesy w ekosystemie biznesu .................................................................. 93

3. KATEGORIE BADAWCZE KONSTRUKTU TOŻSAMOŚCI EKOSYSTEMU BIZNESU...... 109
3.1. Definicja tożsamości ekosystemu biznesu................................................. 110
3.2. Kierunki badań w obszarze tożsamości ekosystemu biznesu................. 118
3.3. Kategorie badawcze tożsamości ekosystemu biznesu.............................. 125

4. KONCEPCJA KONSTRUKTU TOŻSAMOŚCI EKOSYSTEMU BIZNESU W BADANIACH
EGZEMPLIFIKACYJNYCH........................................................................................ 141
4.1. Ramy koncepcyjne konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu........... 142
4.2. Badania egzemplifikacyjne – illustrative case study ................................. 144
4.3. Dyskusja w odniesieniu do wyników badań egzemplifikacyjnych ........ 168

Podsumowanie............................................................................................................ 173
Załącznik 1. Przegląd badań empirycznych nad tożsamością na gruncie nauk
o zarządzaniu ....................................................................................................... 181
STAŃCZYK_Tożsamość ekosystemu biznesu.indb 7 2018-08-16 19:50:26
Załącznik 2. Struktura wywiadu............................................................................... 201

Literatura ..................................................................................................................... 203
Spis rysunków............................................................................................................. 235
Spis tabel...................................................................................................................... 237
Summary ..................................................................................................................... 239

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%