Opis tytułu

Główny problem badawczy niniejszej pracy ma formę następującego pytania: czy i w jaki sposób standardy wyceny przedsiębiorstw wpływają na jakość procesu wyceny przedsiębiorstw. Autor, omawiając to zagadnienie, wskazał teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw, ustalił genezę standardów wyceny przedsiębiorstw i przeprowadził analizę zakresu regulacji tych standardów. W prezentowanym opracowaniu porównał dwanaście standardów wyceny, wśród których znalazły się cztery standardy amerykańskie, standardy kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, chińskie (Hongkong), niemieckie, polskie i dwa standardy międzynarodowe. Analizę porównawczą, bazującą na wskazaniu podobieństw i różnic między standardami wyceny przedsiębiorstw, przeprowadził na podstawie 20 kryteriów. Dzięki temu zidentyfikował metodyczne problemy, przed którymi podczas wyceny przedsiębiorstw stoją eksperci się nią zajmujący. Na podstawie badań, którym poddano ekspertów, zdefiniował użyteczność i aktualność badanych standardów z punktu widzenia ich użytkowników. Autor pracy wskazuje wiele rodzajów błędów i kontrowersji występujących w praktyce wyceny przedsiębiorstw, ustala wagę (istotność) błędów popełnianych w praktyce wyceny dla jakości wycen przedsiębiorstw, proponuje również ewentualne zmiany mogące poprawić jakość sporządzanych raportów.

Spis treści

Wstęp ................................................................................. 11

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw........................ 23
1.1. Wprowadzenie .............................................................................. 23
1.2. Kwestie ontologiczne w wycenie przedsiębiorstw.............................. 27
1.2.1. Wartość ....................................................................................... 27
1.2.2. Wycena ........................................................................................ 29
1.2.3. Przedsiębiorstwo .......................................................................... 30
1.2.4. Wkłady właścicieli .......................................................................... 31
1.2.5. Wycena przedsiębiorstw ................................................................ 32
1.2.6. Standardy wyceny przedsiębiorstw ................................................. 32
1.3. Wybrane teorie ekonomiczne kluczowe dla wyceny przedsiębiorstwa... 33
1.3.1. Teoria wyceny przedsiębiorstw ........................................................ 33
1.3.2. Problem własności w wycenie ......................................................... 36
1.3.3. Ewolucja teorii wartości i ceny, teoria zysku..................................... 37
1.3.4. Współczesne teorie wartości.......................................................... 44
1.3.5. Problem racjonalności jednostek oraz efektywności rynków................ 50
1.4. Teorie przedsiębiorstwa istotne dla wyceny przedsiębiorstw.............. 55
1.4.1. Wpływ teorii przedsiębiorstwa na wycenę ........................................ 55
1.4.2. Definicja przedsiębiorstwa w świetle różnych teorii ......................... 56
1.4.3. Cele przedsiębiorstwa.................................................................... 60
1.4.4. Wartość przedsiębiorstwa ............................................................. 62
1.5. Problemy aksjologiczne w wycenie przedsiębiorstw .......................... 68
1.6. Podsumowanie .............................................................................. 72

Rozdział 2
Uwarunkowania kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw................................................................................ 75
2.1. Wprowadzenie............................................................................... 75
2.2. Jakość procesu wyceny.................................................................. 76
2.3. Typologia kontrowersji, błędów w teorii, metodyce i praktyce wyceny
przedsiębiorstw wpływających na jakość procesu wyceny .................. 82
2.4. Typowe błędy w praktyce wyceny przedsiębiorstw ............................. 90
2.5. Prawne uwarunkowania procesu wyceny przedsiębiorstw ................. 100
2.5.1. Wybrane podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce............ 100
2.5.2. Jakość procesu wyceny przedsiębiorstw w kontekście orzeczeń sądu. 105
2.6. Dotychczasowe badania nad jakością polskiej praktyki wyceny przedsiębiorstw .................................................................................... 107
2.7. Podsumowanie .............................................................................. 109

Rozdział 3
Standaryzacja procesu wyceny przedsiębiorstw ...................... 110
3.1. Wprowadzenie............................................................................... 110
3.2. Historyczny kontekst procesu standaryzacji wyceny przedsiębiorstw . 111
3.3. Współczesny proces standaryzacji wyceny przedsiębiorstw............... 114
3.4. Organizacje standaryzujące wycenę przedsiębiorstw w wybranych krajach.............................................................................................. 116
3.4.1. Organizacje północnoamerykańskie .................................................. 118
3.4.2. Organizacje z innych krajów ............................................................ 123
3.4.3. Organizacje międzynarodowe .......................................................... 129
3.5. Podsumowanie .............................................................................. 130

Rozdział 4
Proces wyceny w świetle wybranych standardów wyceny
przedsiębiorstw.................................................................... 132
4.1. Wprowadzenie............................................................................... 132
4.2. Metodyka badań ............................................................................ 132
4.3. Zakres standaryzacji...................................................................... 137
4.4. Cele standardów ........................................................................... 143
4.5. Kwalifikacje ekspertów, relacje eksperta z klientem i kwestie etyczne
w wycenie..................................................................................... 145
4.6. Cele i funkcje wyceny...................................................................... 149
4.7. Data wyceny i data raportu............................................................ 153
4.8. Podstawowe informacje o przedmiocie wyceny.................................. 155
4.9. Podstawowe założenie wyceny ........................................................ 156
4.10. Standardy wartości....................................................................... 159
4.11. Zakres niezbędnych danych oraz zakres analiz.................................. 162
4.12. Podejścia i metody wyceny w standardach wyceny przedsiębiorstw.... 169
4.13. Korekty wartości........................................................................... 188
4.14. Raportowanie i dokumentowanie ..................................................... 193
4.15. Transparentność procesu i raportu z wyceny ................................... 206
4.16. Rekomendacje, konkluzja z wyceny................................................... 207
4.17. Elastyczność standardu................................................................. 210
4.18. Rodzaje ekspertów ........................................................................ 211
4.19. Terminologia wyceny....................................................................... 213
4.20. Podsumowanie .............................................................................. 214

Rozdział 5
Znaczenie standardów wyceny przedsiębiorstw dla jakości procesu wyceny......................................................................... 216
5.1. Wprowadzenie............................................................................... 216
5.2. Metodyka badań ............................................................................ 217
5.3. Charakterystyka respondentów....................................................... 220
5.4. Kluczowe problemy procesu wyceny ............................................... 222
5.4.1. Zmiany jakościowe w procesie wyceny przedsiębiorstw ..................... 222
5.4.2. Zmiany w poziomie trudności procesu wyceny przedsiębiorstw .......... 224
5.4.3. Problemy napotykane przez ekspertów przy wycenie przedsiębiorstw . 225
5.5. Standardy wyceny przedsiębiorstw w ocenie użytkowników................ 242
5.5.1. Standardy wyceny przedsiębiorstw wykorzystywane przez ekspertów 242
5.5.2. Potrzeba istnienia standardów wyceny przedsiębiorstw .................... 245
5.5.3. Użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw............................ 246
5.5.4. Aktualność standardów wyceny przedsiębiorstw .............................. 254
5.6. Jakość raportów z wycen przedsiębiorstw w Polsce ......................... 259
5.6.1. Cel i metodyka badania................................................................... 259
5.6.2. Wyniki badań jakości raportów z wycen przedsiębiorstw.................... 261
5.6.3. Przykłady błędów w wybranych raportach z wycen przedsiębiorstw .... 270
5.7. Podsumowanie .............................................................................. 274

Rozdział 6
Wybrane problemy metodyczne wyceny przedsiębiorstw........... 279
6.1. Wprowadzenie............................................................................... 279
6.2. Standardy wartości i przesłanki wartości ........................................ 280
6.2.1. Historia standardów wartości ........................................................ 281
6.2.2. Przesłanki wartości ....................................................................... 283
6.2.3. Współczesne podejście do standardów wartości .............................. 285
6.2.4. Definiowanie wartości według funkcjonalnej szkoły wyceny ................. 293
6.3. Koszt kapitału własnego – wybrane problemy.................................... 296
6.3.1. Modele obliczania kosztu kapitału własnego...................................... 296
6.3.2. Kontrowersje wokół premii za ryzyko rynkowe ................................... 299
6.3.3. Problem stopy wolnej od ryzyka....................................................... 300
6.3.4. Problem oczekiwanej i historycznej premii za ryzyko rynkowe.............. 301
6.4. Kontrowersje dotyczące premii i dyskont ......................................... 315
6.4.1. Premia za kontrolę, premia akwizycyjna i dyskonto za brak kontroli ..... 315
6.4.2. Premia za wielkość ........................................................................ 319
6.4.3. Dyskonto z tytułu braku płynności akcji............................................ 323
6.5. Podsumowanie .............................................................................. 332

Zakończenie ........................................................................ 335
Załączniki................................................................................................. 344
Literatura................................................................................................ 366

Spis rysunków .......................................................................................... 379
Spis tabel ................................................................................................ 380
Spis załączników....................................................................................... 384

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%