Opis tytułu

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów nie tylko uniwersyteckich wydziałów nauk ekonomicznych i wyższych uczelni ekonomicznych prowadzących kierunki zarządzania gospodarką, finansami publicznymi, o charakterze ekonomiczno-finansowym czy kierunki politologiczne. Omówiono w nim m.in. takie zagadnienia, jak: rola państwa w gospodarce i jego funkcje, przedmiot polityki ekonomicznej − kształtowanie systemu gospodarczego, kształtowanie dostosowań strukturalnych w gospodarce, polityka naukowa i innowacyjna, polityka budżetowa, polityka pieniężna, polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, polityka makroostrożnościowa w UE, unijna polityka regionalna, region jako przestrzenny system społeczno-gospodarczy oraz regulowanie jego rozwoju w Polsce, kryzysy gospodarcze w gospodarce globalnej, programy wyjścia z kryzysu finansowego i gospodarczego. Uzupełnieniem podręcznika są zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania i zagadnienia, mogące być inspiracją do dyskusji o trudnościach funkcjonowania współczesnej policy-mix w sytuacji coraz szybciej postępującej globalizacji gospodarki światowej.

Spis treści

Wprowadzenie.......................................................................................... 9

1. Rola państwa w gospodarce i jego funkcje ................................ 17
Wstęp ................................................................................................... 17
1.1. Państwo i rynek. Rozwój interwencji państwa............................ 18
1.2. Szkoły ekonomiczne i ich stosunek do interwencji..................... 25
1.3. Funkcje państwa we współczesnej gospodarce........................... 32
1.4. Współczesne programy dostosowawcze ...................................... 34
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 42
Literatura ..................................................................................................... 42

2. Przedmiot polityki ekonomicznej − kształtowanie systemu
gospodarczego .................................................................................. 44
Wstęp ................................................................................................... 44
2.1. Aspekty teoretyczne − system społeczno-gospodarczy .............. 45
2.2. Ewolucja systemu społeczno-gospodarczego po roku 1990 w Europie (system społeczno-gospodarczy i zmiany gospodarcze
ostatnich 25 lat)............................................................................ 53
2.3. Charakterystyka systemów społeczno-gospodarczych................ 60
2.4. Niektóre wyzwania dla systemów społeczno-gospodarczych..... 71
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 74
Literatura ..................................................................................................... 74

3. Kształtowanie dostosowań strukturalnych w gospodarce .... 77
Wstęp ................................................................................................... 77
3.1. Przesłanki teoretyczne wykreowania polityki strukturalnej ...... 78
3.2. Rodzaje dostosowań strukturalnych............................................ 82
3.3. Znaczenie zmian relacji między sektorem prywatnym a publicznym w wykreowaniu współczesnej polityki strukturalnej......... 83
3.4. Sektorowe przesunięcia strukturalne .......................................... 85
3.5. Strukturalna konkurencyjność gospodarki a postęp technologiczny ............................................................................................ 89
3.6. Nowa przemysłowa polityka strukturalna Unii Europejskiej.
Poprawa warunków ramowych dla przemysłu ........................... 95
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 100
Literatura ..................................................................................................... 101

4. Polityka naukowa i innowacyjna.................................................. 102
Wstęp ................................................................................................... 102
4.1. Pojęcia podstawowe...................................................................... 102
4.2. Polityka naukowa – wymiar europejski....................................... 110
4.3. Ewolucja celów, czyli od Strategii lizbońskiej do Europy 2020.... 119
4.4. Inteligentne specjalizacje jako podstawa tworzenia nowych
regionalnych strategii innowacji (RIS3) ..................................... 123
4.5. Innowacyjność i konkurencyjność kraju i regionów na tle UE ... 127
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 135
Literatura ..................................................................................................... 136
5. Polityka rynku pracy ....................................................................... 138
Wstęp ................................................................................................... 138
5.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Geneza i ewolucja polityki zatrudnienia ..................................................................................... 139
5.2. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej.................................. 146
5.3. Polityka rynku pracy w Polsce...................................................... 157
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 162
Literatura ..................................................................................................... 162

6. Polityka budżetowa......................................................................... 164
Wstęp ................................................................................................... 164
6.1. Budżet państwa ............................................................................ 164
6.2. Nierównowaga budżetowa i zadłużenie publiczne ..................... 169
6.3. Rodzaje polityki budżetowej: aktywna i pasywna ...................... 173
6.4. Wpływ polityki budżetowej na wzrost gospodarczy ................... 178
6.5. Koordynacja polityki budżetowej w Unii Europejskiej............... 181
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 183
Literatura ..................................................................................................... 184

7. Polityka pieniężna ........................................................................... 185
Wstęp ................................................................................................... 185
7.1. Cele polityki pieniężnej ................................................................ 186
7.2. Podaż pieniądza − przedmiot polityki pieniężnej....................... 187
7.3. Instrumenty polityki pieniężnej................................................... 189
7.4. Kanały transmisji impulsów monetarnych................................. 192
7.5. Uwarunkowania skuteczności polityki pieniężnej...................... 195
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 202
Literatura ..................................................................................................... 202

8. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą......................... 203
Wstęp ................................................................................................... 203
8.1. Definicje i geneza polityki współpracy......................................... 203
8.2. Typy polityki współpracy.............................................................. 204
8.3. Narzędzia polityki współpracy ..................................................... 206
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 218
Literatura ..................................................................................................... 218

9. Polityka makroostrożnościowa w UE.......................................... 220
Wstęp ................................................................................................... 220
9.1. Ramy fiskalne i proces zarządzania gospodarczego w UE.......... 220
9.2. Stabilność rynków finansowych .................................................. 230
9.3. Unia bankowa............................................................................... 234
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 238
Literatura ..................................................................................................... 238

10. Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej............. 241
Wstęp ................................................................................................... 241
10.1. Formy koordynacji międzynarodowego ładu gospodarczego ... 242
10.2. Instytucje i porozumienia o zasięgu światowym ...................... 249
10.3. Działalność głównych ugrupowań o charakterze zamkniętym
i regionalnym.............................................................................. 261
10.4. Protokół z Kioto jako przykład porozumienia międzynarodowego ............................................................................................ 274
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 279
Literatura ..................................................................................................... 280

11. Unijna polityka regionalna ............................................................ 282
Wstęp ................................................................................................... 282
11.1. Polityka regionalna a polityka strukturalna i polityka spójności 282
11.2. Ewolucja celów polityki regionalnej .......................................... 287
11.3. Skuteczność polityki regionalnej ............................................... 297
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 303
Literatura ..................................................................................................... 303

12. Region jako przestrzenny system społeczno-gospodarczy
oraz regulowanie jego rozwoju w Polsce.................................... 305
Wstęp ................................................................................................... 305
12.1. Rodzaje regionów........................................................................ 306
12.2. Trzy wymiary rozwoju regionu................................................... 312
12.3. Polityka regionalna w Polsce...................................................... 317
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 332
Literatura ..................................................................................................... 333

13. Kryzysy gospodarcze w gospodarce globalnej .......................... 335
Wstęp ................................................................................................... 335
13.1. Kryzys gospodarczy jako część cyklu koniunkturalnego .......... 335
13.2. Geneza i klasyfikacja kryzysów.................................................. 338
Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 353
Literatura ..................................................................................................... 353

14. Programy wyjścia z kryzysu finansowego i gospodarczego ... 355
Wstęp ................................................................................................... 355
14.1. Działania antykryzysowe na poziomie międzynarodowym...... 356
14.2. Program antykryzysowy Unii Europejskiej ............................... 358
14.3. Wykorzystanie aktywnej polityki budżetowej na poziomie
krajowym .................................................................................... 362
14.4. Przykład estoński: dyscyplina budżetowa i wewnętrzna dewaluacja .......................................................................................... 364
14.5. Wykorzystanie narzędzi polityki pieniężnej .............................. 366

Pytania i zagadnienia do dyskusji .............................................................. 374
Literatura ..................................................................................................... 374
Spis rysunków ............................................................................................. 376
Spis tabel...................................................................................................... 377

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%