Opis tytułu

Głównym celem pracy jest przedstawienie problematyki związanej z modelowaniem strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń uwzględniającej współczesne uwarunkowania rynku ubezpieczeniowego. Działania te służą stworzeniu modelu strategii kosztowej, który będzie dostosowany do możliwości i potrzeb zakładu ubezpieczeń oraz do warunków rynkowych. Zaprezentowane w pracy problemy i rozważania na temat ich rozwiązania powinny się przyczynić do poszerzenia zakresu badań naukowych dotyczących finansów zakładów ubezpieczeń, a przedstawiona koncepcja dotycząca modelowania strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń może posłużyć jako wzorzec w praktyce dla menedżerów zarządzających zakładem ubezpieczeń.

Spis treści

Wstęp............................................................................................................... 7

1. Koszty w zarządzaniu finansami zakładu ubezpieczeń...................... 13
1.1. Cele, zadania i obszary zarządzania finansami w zakładzie ubezpieczeń.......................................................................................... 14
1.2. Regulacje dotyczące systemu zarządzania i gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń ............................................................. 26
1.3. Klasyfikacja kosztów w świetle sprawozdawczości finansowej
zakładu ubezpieczeń .................................................................... 32
1.4. Zarządcze klasyfikacje kosztów w zakładzie ubezpieczeń ......... 43
1.5. Systemy rachunku kosztów mające zastosowanie w zakładzie
ubezpieczeń.................................................................................. 53

2. Analiza oddziaływania zmieniających się uwarunkowań rynkowych
na modelowanie strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń ......... 62
2.1. Specyficzne cechy charakteryzujące funkcjonowanie zakładu
ubezpieczeń.................................................................................. 63
2.2. Determinanty współczesnego rynku ubezpieczeniowego ......... 71
2.3. Nowe systemy nadzoru ubezpieczeniowego .............................. 77
2.4. Grupy finansowe........................................................................... 85
2.5. Nowe rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego .................................. 93
2.6. Nowe kanały dystrybucji.............................................................. 101
2.7. Rynki finansowe i instrumenty finansowe................................... 109
2.8. Pozostałe czynniki oddziałujące na modelowanie strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń................................................... 115

3. Strategie kosztowe w zakładzie ubezpieczeń...................................... 120
3.1. Strategia kosztowa jako element zarządzania finansami zakładu
ubezpieczeń.................................................................................. 121
3.2. Strategia podporządkowana redukcji kosztów............................ 128
3.3. Strategia podporządkowana rentowności.................................... 137
3.4. Strategia podporządkowana polityce cenowej............................ 144
3.5. Strategia podporządkowana ryzyku ubezpieczeniowemu.......... 148
3.6. Strategia podporządkowana płynności finansowej ..................... 152
3.7. Strategia podporządkowana kreowaniu wartości zakładu ubezpieczeń............................................................................ 158
3.8. Strategia podporządkowana minimalizacji kosztu kapitału........ 165

4. Wybór, projektowanie i wdrażanie strategii kosztowej w zakładzie
ubezpieczeń............................................................................................ 172
4.1. Złożoność decyzji dotyczących kosztów zakładu ubezpieczeń.. 173
4.2. Czynniki wpływające na decyzje w zakresie kosztów zakładu
ubezpieczeń.................................................................................. 177
4.3. Czynniki kosztotwórcze w zakładzie ubezpieczeń ..................... 183
4.4. Wybór strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń.................. 188
4.5. Możliwość zastosowania wybranych modeli podejmowania decyzji w projektowaniu i wdrażaniu strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń.......................................................................... 199
4.6. Aspekt organizacyjny i behawioralny wdrożenia strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń.................................................... 204

5. Analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce – strategii przyjętych
przez zakłady ubezpieczeń, celów zarządzania finansami i działań
w zakresie kosztów oraz wpływu determinant współczesnego rynku
na ich działalność – badania empiryczne............................................ 209

Zakończenie .................................................................................................... 227
Załącznik ......................................................................................................... 231
Literatura......................................................................................................... 264

Spis rysunków ................................................................................................. 275
Spis tabel ......................................................................................................... 277
Summary.......................................................................................................... 281

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%