Opis tytułu

Książka kompleksowo przedstawia proces pomiaru i oceny ryzyka powodziowego z wykorzystaniem probabilistycznych modeli teorii wartości ekstremalnych, wskazując jego ekonomiczne aspekty. Autorski dwuparametryczny probabilistyczny model ryzyka ze względu na dużą elastyczność umożliwia pomiar i ocenę ryzyka powodziowego na dowolnych obszarach. Możliwości zaproponowanego modelu ryzyka powodziowego są w książce przedstawione na przykładzie wyników oryginalnych badań przeprowadzonych dla siedmiu wybranych obszarów w dorzeczu środkowej Odry. Z tego powodu książka powinna zainteresować nie tylko czytelników z kręgów naukowych, ale także praktyków odpowiedzialnych za monitoring i ocenę zagrożenia powodziowego.

Spis treści

Wstęp........................................................................................................................... 9

1. Wprowadzenie do problematyki zdarzeń powodziowych......... 15
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje ...................................................................... 15
1.2. Parametry hydrometryczne wykorzystywane do opisu zdarzeń
powodziowych ...................................................................................................... 21
1.3. Dorzecze Odry ....................................................................................................... 23
1.3.1. Charakterystyka obszaru.................................................................................. 23
1.3.2. Zdarzenia powodziowe w dorzeczu Odry – rys historyczny............. 26
1.4. Straty środowiskowe, społeczne i gospodarcze spowodowane
przez powódź......................................................................................................... 28
1.5. Źródła finansowania nakładów na przeciwdziałanie powodziom
i likwidację ich skutków.................................................................................... 33

2. Wybrane aspekty ryzyka powodziowego ............................................ 39
2.1. Ryzyko powodziowe ........................................................................................... 39
2.2. Przepisy prawne................................................................................................... 42
2.2.1. Ramowa dyrektywa wodna ............................................................................. 43
2.2.2. Dyrektywa powodziowa.................................................................................... 43
2.2.3. Prawo wodne ......................................................................................................... 46
2.3. Proces zarządzania ryzykiem powodziowym i jego cele.................... 49
2.4. Analiza strategii minimalizacji ryzyka powodziowego ....................... 52
2.5. Analiza ekonomiczna ryzyka powodziowego.......................................... 55

3. Monitorowanie ryzyka powodziowego w idei rozwoju zrównoważonego.......................................................................................................... 60
3.1. Zrównoważony rozwój – podstawy i ogólne założenia....................... 60
3.2. Miejsce monitorowania ryzyka powodziowego w idei zrównoważonego rozwoju ......................................................................................... 69

4. Teoria wartości ekstremalnych – wybrane zagadnienia ............ 80
4.1. Teoria wartości ekstremalnych i jej zastosowanie ................................ 80
4.2. Metody wizualizacji rozkładów empirycznych dla maksimów........ 86
4.3. Maksima i metoda blokowa............................................................................. 89
4.4. Rozkłady wartości maksymalnych................................................................ 91
4.5. Metody estymacji i testy zgodności.............................................................. 95

5. Modelowanie ryzyka powodziowego dla wybranych obszarów............................................................................................................................. 102
5.1. Dane hydrologiczne wykorzystane w badaniach................................... 102
5.2. Teoretyczne i empiryczne rozkłady wartości maksymalnych .......... 104
5.3. Szacowanie miary ryzyka powodziowego i jego ocena....................... 110
5.3.1. Punkt pomiarowy na rzece Odra w miejscowości Malczyce ............. 112
5.3.2. Punkt pomiarowy na rzece Bóbr w miejscowości Żagań.................... 115
5.3.3. Punkt pomiarowy na rzece Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca
Kłodzka..................................................................................................................... 116
5.3.4. Punkt pomiarowy na rzece Czerna Wielka w miejscowości Żagań 117
5.3.5. Punkt pomiarowy na rzece Kwisa w miejscowości Leśna.................. 117
5.3.6. Punkt pomiarowy na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa.... 118
5.3.7. Punkt pomiarowy na rzece Oława w miejscowości Oława ................ 119
5.4. Analiza dynamiki ryzyka powodziowego dla badanych obszarów 121
5.4.1. Punkt pomiarowy na rzece Odra w miejscowości Malczyce ............. 122
5.4.2. Punkt pomiarowy na rzece Bóbr w miejscowości Żagań.................... 123
5.4.3. Punkt pomiarowy na rzece Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca
Kłodzka..................................................................................................................... 124
5.4.4. Punkt pomiarowy na rzece Czerna Wielka w miejscowości Żagań 124
5.4.5. Punkt pomiarowy na rzece Kwisa w miejscowości Leśna.................. 125
5.4.6. Punkt pomiarowy na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa.... 126
5.4.7. Punkt pomiarowy na rzece Oława w miejscowości Oława ................ 127
5.5. Ekonomiczne aspekty modeli probabilistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodziowego................................................................................. 128

Zakończenie ................................................................................................................................. 132
Aneks................................................................................................................................................ 139
Bibliografia ..................................................................................................................................... 222
Spis rysunków............................................................................................................................... 232
Spis tabel ......................................................................................................................................... 233
Summary ......................................................................................................................................... 234

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%