Opis tytułu

Informacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy Internet należą do najczęściej używanych obecnie pojęć. Jesteśmy zafascynowani możliwościami Internetu i zasobami dostępnych zbiorów informacji. Chętnie przebywamy w przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni). Znacznie rzadziej zastanawiamy się natomiast nad kosztami tego pobytu. Oferowana Czytelnikowi książka pozwala na dokonanie takiej refleksji. Jest jednocześnie źródłem argumentów na rzecz innego podejścia do pozyskania i wykorzystania informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, nie tylko o charakterze elektronicznym. Czytelnik może dzięki temu odnieść płynące z niej wnioski do własnych zachowań informacyjnych.

Spis treści

Wstęp ..................................................................................................................... 9

Rozdział 1
Wielofunkcyjna rola informacji w społeczeństwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy........................................................................ 17
1.1. Pojęcie informacji w kontekście współczesnej teorii informacji, infologii i cybernetyki...................................................................................... 17
1.2. Atrybuty i pomiar informacji w świetle dorobku teorii informacji ... 25
1.3. Wzajemne relacje pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością a identyfikacja kosztów pozyskania informacji ............................ 32

Rozdział 2
Pojęcie i atrybuty społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy we współczesnych naukach ekonomicznych............................. 44
2.1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i jego podstawowe atrybuty 44
2.2. Pojęcie i formy przejawiania się gospodarki opartej na wiedzy na
współczesnym etapie rozwoju ludzkiej cywilizacji ............................. 64
2.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle badań statystyczno-empirycznych................................ 76
2.4. Rola i funkcje informacji we współczesnej gospodarce i społeczeństwie a powstawanie kosztów pozyskania i wykorzystania informacji 86

Rozdział 3
Pojęcie, istota, rola i rodzaje kosztów pozyskiwania informacji
w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.......... 97
3.1. Pozyskanie informacji jako źródło nowych kosztów........................... 97
3.2. Proces gospodarowania a nakłady, wydatki i koszty.......................... 101
3.3. Tradycyjne ujęcia kosztów i ich użyteczność do pomiaru kosztów
pozyskania informacji............................................................................... 116
3.4. Sposoby traktowania kosztów informacji w ekonomii informacji .... 144
3.5. Informacja w otoczeniu podmiotu gospodarującego .......................... 154
3.6. Główne rodzaje kosztów występujące w procesie pozyskania informacji ............................................................................................................ 157
3.7. Ideowy model kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy...................................... 168

Rozdział 4
Ekonomia dobrobytu i koncepcja analizy kosztów-korzyści jako
podstawa rozszerzonego rachunku kosztów pozyskania informacji
ze źródeł zewnętrznych ..................................................................................... 173
4.1. Geneza, pojęcie i kierunki rozwoju ekonomii dobrobytu................... 173
4.2. Analiza kosztów-korzyści jako podstawa rozszerzonego rachunku
kosztów....................................................................................................... 182
4.3. Nietradycyjne rodzaje kosztów aktywności gospodarczej a pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych............................................. 187

Rozdział 5
Wykorzystanie koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny
rzeczywistych kosztów pozyskiwania informacji w społeczeństwie
informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy........................................... 192
5.1. Dyskusje wokół koncepcji kosztów transakcyjnych we współczesnej literaturze ............................................................................................. 192
5.2. Identyfikacja miejsc pojawiania się i rodzajów kosztów transakcyjnych............................................................................................................. 203
5.3. Użyteczność koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny rzeczywistych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych......... 210

Rozdział 6
Koszty alternatywne jako istotny wymiar kosztów pozyskania
informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej
na wiedzy.............................................................................................................. 219
6.1. Istota i identyfikacja pojęcia kosztów alternatywnych we współczesnej literaturze ekonomicznej.................................................................... 219
6.2. Podstawowe wyzwania poznawcze, metodyczne i obrachunkowe
związane z kosztami alternatywnymi ................................................... 229
6.3. Możliwości wykorzystania kosztów alternatywnych do oceny rozmiarów rzeczywistych kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy................ 233

Rozdział 7
Metodyka szacowania faktycznych kosztów pozyskiwania informacji
ze źródeł zewnętrznych w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce
opartej na wiedzy................................................................................................ 238
7.1. Charakterystyka wybranych problemów metodyki szacowania
(obliczania) faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł
zewnętrznych............................................................................................. 238
7.2. Zagadnienie pomiaru efektywności kosztowej pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych................................................................. 246
7.3. Problem wpływu czasu i ryzyka oraz niepewności na pieniężną
wartość nakładów w czasie .................................................................... 249
7.4. Propozycja algorytmu obrachunkowego dla szacowania (obliczania)
faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych ............................................................................................................. 259
7.5. Walory i ograniczenia metodyki szacowania kosztów pozyskiwania
informacji ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem perspektywy
ex ante, in tempora oraz ex post.................................................................. 267

Rozdział 8
Ocena rozmiarów faktycznych kosztów pozyskiwania informacji
na poziomie mikro- i makroekonomicznym – studia przypadku............. 272
8.1. Identyfikacja przypadków studyjnych na poziomie mikro- i makroekonomicznym .......................................................................................... 272
8.1.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 272
8.1.2. Problemy wyceny czasu własnego w procedurze pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych................................................................. 273
8.1.3. Koszty upowszechniania informacji publicznej i tworzenia „informacji darmowej” ....................................................................................... 275
8.1.4. Koszty ingerencji państwa w politykę informacyjną i kreację społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy .......... 277
8.1.5. Kształtowanie się opłat abonenckich za korzystanie z Internetu oraz
mass mediów ............................................................................................. 278
8.1.6. Kształtowanie się kosztów sprzętu komputerowego (hardware)
i oprogramowania (software).................................................................... 291
8.1.7. Czynniki determinujące koszty oceny (weryfikacji) wiarygodności
źródła informacji i prawdziwości pozyskanej informacji ................... 299
8.1.8. Przykładowe koszty wdrażania przez podmioty gospodarujące
rozwiązań wspierających informatyzację relacji z interesariuszami
i otoczeniem ............................................................................................... 302
8.2. Prezentacja i makroekonomiczna ocena otrzymanych wyników...... 304
8.3. Prezentacja i mikroekonomiczna ocena otrzymanych wyników....... 313

Zakończenie ......................................................................................................... 319
Bibliografia............................................................................................................ 325

Spis rysunków ...................................................................................................... 335
Spis tabel................................................................................................................ 338
Summary ............................................................................................................... 340

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%