Opis tytułu

Celem autora było scharakteryzowanie roli Japonii w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku z uwzględnieniem uwarunkowań endogenicznych oraz egzogenicznych aktywności kraju na arenie międzynarodowej w dziedzinach handlu, finansów i dyplomacji, w tym przesłanek oraz przejawów rywalizacji o przywództwo regionalne w gronie państw o takich aspiracjach. Studiom doktryny politycznej i gospodarczej Japonii towarzyszy analiza wskaźników makroekonomicznych kraju, międzynarodowych przepływów handlowych i inwestycyjnych, jak również przegląd inicjatyw instytucjonalnych w każdej z trzech form regionalizmu z perspektywy strony japońskiej oraz studium partnerstwa gospodarczego i politycznego Japonia – ASEAN w XXI wieku. Rozważania osadzone są w dyscyplinie nauk ekonomicznych (szczególnie ekonomii międzynarodowej), z uwzględnieniem dorobku nauk humanistycznych i społecznych (szczególnie subdyscypliny nauk o polityce, tj. stosunków międzynarodowych) w celu uchwycenia czynnika instytucjonalnego, politycznego oraz społecznego studiowanej problematyki. Intencją autora było odwołanie do możliwie aktualnych informacji i danych dostępnych w oficjalnych bazach międzynarodowych organizacji, instytutów badawczych, czasopism oraz administracji publicznej w celu uzyskania pełnego, aktualnego stanu opisywanych zjawisk.

Spis treści

Wstęp ................................................................................................................. 9
Wykaz skrótów..................................................................................................... 21

1. Teoretyczne aspekty regionalizmu oraz przywództwa w regionie
Azji Wschodniej..................................................................................... 29
1.1. Wprowadzenie......................................................................................... 29
1.2. Ujęcie teoretyczne regionalizmu ............................................................. 29
1.3. Formy regionalizmu ................................................................................ 41
1.4. Regionalizm handlowy w XXI wieku – od bilateralizmu do megaregionalizmu .................................................................................................... 47
1.5. Pojęcie regionu i regionalizmu Azji Wschodniej .................................... 52
1.6. Przywództwo regionalne w studiach dyscyplinarnych............................ 56
1.7. Regionalizm Azji Wschodniej z perspektywy Japonii ............................ 73

2. Uwarunkowania polityczne i gospodarcze rozwoju współczesnej
Japonii .................................................................................................... 81
2.1. Wprowadzenie......................................................................................... 81
2.2. Doktryna polityczna Japonii w XXI wieku ............................................. 81
2.2.1. Doktryna Koizumiego ............................................................................. 82
2.2.2. Reaktywacja doktryny Yoshidy ............................................................... 89
2.2.3. Doktryna Abego po 2012 roku ................................................................ 92
2.3. Polityka gospodarcza Japonii w XXI wieku – rozważania koncepcyjne 102
2.4. Doktryna gospodarcza Japonii w XXI wieku.......................................... 111
2.4.1. Duet Koizumi–Takenaka w latach 2001-2006 ........................................ 111
2.4.2. Ciąg dalszy kryzysu w latach 2006-2012................................................ 114
2.4.3. Abenomika............................................................................................... 119
2.5. Gospodarka Japonii w XXI wieku........................................................... 149

3. Japonia w regionalizmie handlowym Azji Wschodniej...................... 162
3.1. Wprowadzenie......................................................................................... 162
3.2. Od bilateralizmu do megaregionalizmu handlowego w Azji Wschodniej. 162
3.3. Porozumienia megaregionalne w regionalizmie handlowym Azji
Wschodniej.............................................................................................. 173
3.3.1. Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze............................. 178
3.3.2. Partnerstwo Transpacyficzne ................................................................... 180
3.4. Trójstronne porozumienie handlowe Azji Północno-Wschodniej........... 187
3.5. Regionalizm handlowy z perspektywy Japonii ....................................... 206

4. Relacje handlowe i inwestycyjne Japonii z krajami Azji Wschodniej 219
4.1. Wprowadzenie......................................................................................... 219
4.2. Kraje regionalizmu handlowego w handlu zagranicznym Japonii.......... 220
4.2.1. Ujawnione przewagi komparatywne (RCA) i średnie taryfy celne w imporcie ....................................................................................................... 225
4.2.2. Pięć podstawowych asortymentów eksportowych .................................. 246
4.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Japonii............................ 257
4.4. Japońskie przedsiębiorstwa w regionie Azji Wschodniej........................ 273

5. Japonia w regionalizmie finansowym i dyplomatycznym
Azji Wschodniej..................................................................................... 291
5.1. Wprowadzenie......................................................................................... 291
5.2. Regionalizm finansowy Azji Wschodniej................................................ 291
5.2.1. Azjatycki Fundusz Walutowy.................................................................. 292
5.2.2. Azjatycki Bank Rozwoju......................................................................... 301
5.2.3. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych....................................... 313
5.3. Regionalizm dyplomatyczny Azji Wschodniej ....................................... 321
5.3.1. Szczyt Azji Wschodniej........................................................................... 322

6. Partnerstwo gospodarcze i polityczne Japonia–ASEAN
w XXI wieku........................................................................................... 338
6.1. Wprowadzenie......................................................................................... 338
6.2. Współczesne wyzwania dla partnerstwa gospodarczego i politycznego
Japonia–ASEAN...................................................................................... 338
6.3. Oficjalna Pomoc Rozwojowa Japonii dla państw ASEAN ..................... 352
6.4. Projekty Azjatyckiego Banku Rozwoju w krajach ASEAN.................... 371
6.5. Nowy kierunek partnerstwa gospodarczego i politycznego Japonia–
ASEAN.................................................................................................... 376
6.6. Współczesna strategia Japonii względem ASEAN ................................. 383
Podsumowanie i wnioski ..................................................................................... 395

Załącznik.............................................................................................................. 407

Literatura.............................................................................................................. 421

Spis rysunków...................................................................................................... 449

Spis tabel.............................................................................................................. 451

Summary.............................................................................................................. 454

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%