Opis tytułu

Jednym z istotnych problemów rozwoju struktur miejskich są uwarunkowania i skutki transformacji funkcjonalnych, szczególnie, gdy dotyczy to bardzo licznych, małych ośrodków lokalnych. W prezentowanej monografii podjęto próbę jak najpełniejszego przedstawienia zmian zachodzących w zakresie poszczególnych funkcji miejskich. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny, stanowi rezultat najnowszych prac badawczych realizowanych przez ekonomistów, geografów, socjologów oraz architektów i urbanistów reprezentujących polskie ośrodki naukowe prowadzące badania lokalne i regionalne.

Część opracowań ma charakter teoretyczny, koncentrują się na objaśnieniu transformacji funkcji małych miast wynikających ze współczesnych zmian gospodarczych i społecznych. Większość poświęcona jest prezentacji bądź analizie określonych zbiorów małych miast, najczęściej w przekroju regionalnym pod kątem zmian funkcjonalnych i ich wpływu na kształtowanie się struktur przestrzennych. Liczne są też studia przypadków, prezentujące specyfikę transformacji poszczególnych funkcji miejskich. Warte podkreślenia jest zaprezentowanie problematyki przemian funkcjonalnych w grupie małych miast, w szerszym, makroekonomicznym i globalnym kontekście. Dokonano oceny wpływu, jaki na rozwój małych miast wywiera proces globalizacji, związany szczególnie z działaniami integracyjnymi w ramach Unii Europejskiej, tworzeniem reguł tzw. nowej ekonomii oraz rozwojem i rozszerzaniem się obszarów metropolitalnych.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%