Opis tytułu

Przedmiot rozważań ujęto w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym dokonano eksplikacji podstawowych pojęć związanych ze szkoleniami. Szkolenie przedstawiono jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin naukowych, ujęty na tle wybranych współczesnych koncepcji, nurtów i metod zarządzania, a także z perspektywy organizacji i gospodarki. W rozdziale drugim omówiono pojęcie rynku usług szkoleniowych oraz jego elementów. Zaprezentowano rynek w aspektach: podmiotowym, przedmiotowym, przestrzennym i czasowym, dokonując typologii podmiotów oferujących szkolenia, a także indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców usług szkoleniowych. Wskazano zalety i wady rozwiązań modelu rynkowego na tle pozostałych – korporacyjnego i państwowego. Rozdział trzeci dotyczy rozwoju rynku usług szkoleniowych w Polsce w perspektywie historycznej. W rozdziale czwartym określono i scharakteryzowano główne determinanty rozwoju współczesnego rynku usług szkoleniowych w Polsce: uwarunkowania egzogeniczne (w otoczeniu), uwarunkowania endogeniczne (organizacyjne), uwarunkowania indywidualne (dotyczące pracownika/beneficjenta szkoleń). Ostatni, piąty rozdział zawiera wyniki badania empirycznego dotyczącego głównych determinant rozwoju rynku usług szkoleniowych w Polsce, percepcji funkcjonowania poszczególnych jego elementów, transparentności, trendów, popytu i podaży, ryzyka konkurencji, kluczowych problemów oraz wyzwań stojących przed branżą szkoleniową. Niniejsza monografia jest w polskiej literaturze pierwszą próbą kompleksowej charakterystyki rynku usług szkoleniowych w Polsce i usystematyzowania dotychczasowego dorobku naukowo-badawczego w tym zakresie. Zaproponowane treści, autorski model badawczy, wyniki badań własnych stanowią oryginalny wkład Autorki we wzbogacenie wiedzy na temat rynku usług szkoleniowych w Polsce, jego uwarunkowań i pożądanego modelu funkcjonowania.

Spis treści

Wstęp ............................................................................................................. 9

Rozdział 1
ISTOTA I ZNACZENIE SZKOLEŃ – EKSPLIKACJA POJĘĆ ......................... 17
1.1. Szkolenia jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin
naukowych .............................................................................................. 17
1.1.1. Andragogika jako nauka o kształceniu dorosłych ......................... 17
1.1.2. Psychologia kształcenia ................................................................ 19
1.1.3. Ekonomiczny kontekst szkolenia w teorii kapitału ludzkiego ...... 21
1.1.4. Szkolenia w aspekcie zarządzania ................................................ 25
1.2. Szkolenia z perspektywy organizacji ...................................................... 31
1.2.1. Szkolenie jako instrument rozwoju kapitału ludzkiego ................ 31
1.2.2. Szkolenie jako rodzaj inwestycji niematerialnej ........................... 37
1.2.3. Szkolenie jako narzędzie rozwoju kompetencji ............................ 40
1.2.4. Szkolenia a doskonalenie i kształcenie zawodowe ....................... 43
1.3. Szkolenia z perspektywy gospodarki ...................................................... 47
1.3.1. Szkolenia jako narzędzie aktywnej polityki rynku pracy ............. 47
1.3.2. Szkolenia a przewaga konkurencyjna .......................................... 49
1.3.3. Szkolenia w gospodarce opartej na wiedzy .................................. 51
1.3.4. Idea uczenia się przez całe życie ................................................... 55
1.4. Konkluzje ................................................................................................ 56

Rozdział 2
RYNEK USŁUG SZKOLENIOWYCH – ELEMENTY I MODELE .................. 59
2.1. Istota rynku usług szkoleniowych ........................................................... 59
2.1.1. Pojęcie rynku usług szkoleniowych .............................................. 59
2.1.2. Rynek w aspektach: podmiotowym, przedmiotowym,
przestrzennym i czasowym ........................................................... 61
2.2. Podaż usług szkoleniowych .................................................................... 64
2.2.1. Typy podmiotów oferujących szkolenia ....................................... 64
2.2.2. Usługi szkoleniowe jako przedmiot transakcji ............................. 70
2.3. Popyt na szkolenia ................................................................................... 76
2.3.1. Segmentacja instytucjonalnych odbiorców usług szkoleniowych ... 78
2.3.2. Typologia indywidualnych beneficjentów szkoleń i ich
charakterystyka ............................................................................ 79
2.4. Standardy jakości w działalności szkoleniowej ...................................... 83
2.5. Model rynkowy na tle pozostałych modeli ............................................. 88
2.5.1. Model rynkowy ............................................................................. 89
2.5.2. Model korporacyjny ...................................................................... 91
2.5.3. Model państwowy ......................................................................... 93
2.5.4. Zalety oraz wady modeli: rynkowego, korporacyjnego
i państwowego .............................................................................. 95
2.6. Konkluzje ................................................................................................ 97

Rozdział 3
ETAPY ROZWOJU RYNKU USŁUG SZKOLENIOWYCH W POLSCE ........ 100
3.1. Oświata dorosłych w okresach: zaborów i międzywojennym ................ 100
3.2. Rozwój edukacji dorosłych po II wojnie światowej do 1989 r. .............. 103
3.3. Powstanie rynku szkoleń w 1989 r. i jego rozwój do 2004 r. ................. 105
3.4. Zmiany na rynku usług szkoleniowych po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej (2004-2013) ........................................................... 111
3.5. Rynek usług rozwojowych w nowej perspektywie finansowej
Funduszy Europejskich (2014-2020) ...................................................... 121
3.6. Charakterystyka firm szkoleniowych i ich ofert w latach 2004-2017 ..... 124
3.7. Trendy zmian w szkoleniu ustawicznym w Polsce w latach 2005-2015 .... 135
3.8. Konkluzje ................................................................................................ 148

Rozdział 4
UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
USŁUG SZKOLENIOWYCH W POLSCE ....................................................... 153
4.1. Uwarunkowania egzogeniczne (w otoczeniu) ......................................... 155
4.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne ...................................................... 155
4.1.2. Uwarunkowania społeczne ........................................................... 166
4.1.3. Uwarunkowania polityczne........................................................... 171
4.1.4. Uwarunkowania prawne ............................................................... 177
4.2. Uwarunkowania endogeniczne (organizacyjne) ..................................... 183
4.2.1. Strategie ogólne, personalne i plany rozwojowe pracodawców ... 183
4.2.2. Kultury organizacyjne .................................................................. 188
4.2.3. Struktury organizacyjne i modele orientacji szkoleniowej ........... 191
4.2.4. Profil działalności i wielkość organizacji ..................................... 194
4.2.5. Sytuacja finansowa ....................................................................... 197
4.2.6. Potencjał konkurencyjny firm szkoleniowych .............................. 198
4.3. Uwarunkowania indywidualne ................................................................ 200
4.3.1. Determinanty indywidualnych wyborów beneficjentów szkoleń ... 200
4.3.2. Aspiracje edukacyjne Polaków ..................................................... 204
4.4. Konkluzje ................................................................................................ 207

Rozdział 5
RYNEK USŁUG SZKOLENIOWYCH W POLSCE – WYNIKI BADANIA
EMPIRYCZNEGO .......................................................................................... 210
5.1. Opis metodyki prowadzenia badań ......................................................... 210
5.2. Charakterystyka populacji oraz próby ..................................................... 211
5.3. Wyniki badania empirycznego ................................................................ 215
5.3.1. Główne determinanty rozwoju rynku szkoleń w Polsce ............. 215
5.3.2. Percepcja funkcjonowania rynku szkoleń w Polsce ................... 216
5.3.3. Transparentność rynku szkoleń ................................................... 218
5.3.4 Trendy związane z przeobrażeniami na rynku szkoleń ............... 220
5.3.5. Generowanie popytu na szkolenia w Polsce ............................... 222
5.3.6. Charakterystyka podaży usług szkoleniowych ........................... 226
5.3.7 Ryzyko konkurencji na rynku szkoleń w Polsce ........................ 228
5.3.8. Kluczowe problemy i wyzwania w branży szkoleniowej ........... 231
5.3.9. Analiza wybranych zależności .................................................... 234
5.3.10. Statystyczna analiza determinant pożądanego modelu
funkcjonowania rynku szkoleń w Polsce .................................... 242
5.4. Implikacje dla teorii i praktyki ................................................................ 251
5.5. Konkluzje ................................................................................................ 259

Zakończenie ................................................................................................. 263

Bibliografia .................................................................................................. 267

Spis rysunków ............................................................................................. 309

Spis tabel ...................................................................................................... 310

Aneks – ankieta badawcza ........................................................................ 315

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%