Opis tytułu

Nie ulega żadnej wątpliwości, że współczesny turysta stał się postacią niezwykle ciekawą z racji rosnącego powszechnego zainteresowania spędzaniem wolnego czasu, rekreacją i wypoczynkiem. Połączone z nimi coraz bardziej dostępne możliwości przemieszczania się milionów ludzi (w 2015 r. ponad 1,5 mld turystów w ruchu międzynarodowym!) sprawiają, że turysta i turystyka docierają w miejsca i społeczności nie tylko od dawna popularne, ale i mało znane, dotychczas wolne od zwiększonego napływu ludzi obcych sobie dotąd społeczeństw, kultur i religii. Tworzą się w ten sposób zupełnie nowe sytuacje społeczne, kulturowe, religijne w „globalnej wiosce”. Turystyka staje się coraz bardziej prężną dziedziną gospodarek, w niektórych państwach wręcz dominującą w powiększaniu wpływów finansowych do budżetu. Istnieje więc poważna przyczyna, dla której wspólnota Kościoła powinna wzmóc swoją refleksję na tym fenomenem. To już nie jest tylko sprawa poszukiwania coraz atrakcyjniejszej formuły wolnego czasu i rozrywki. Jest to konieczność poszukiwania fundamentów etycznych całości zagadnienia.

„Człowiek w drodze – homo viator” – jak określa turystę m.in. nauczanie Kościoła – rozpoznaje w sobie powołanie od Boga. Konieczny i dobry odpoczynek jest udziałem człowieka w odpoczynku Stwórcy (por. Rdz 2,2n; Wj 31,15-17). Życie doczesne jest ciągłym byciem w drodze, ale i metaforą drogi do nieba, właściwej ojczyzny człowieka (Flp 3,20). Chociaż Biblia nie mówi bezpośrednio o turystyce, ta bowiem w czasie powstawania ksiąg natchnionych nie istniała w sensie dzisiejszym, to jednak liczne wypowiedzi na jej stronach, a za nimi nauczanie Kościoła, od dawna pozwalają sformułować wiedzę o turystach i turystyce nie tylko w kategoriach antropologicznych, socjologicznych i kulturowych czy religijnych, ale i w aspektach moralnych.

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................... 9
Wprowadzenie .................................................................................... 11
Wstęp ..................................................................................................... 15

I. Turystyka jako przedmiot badań naukowych
i znak czasu ...................................................................................... 21
1.1. Stan badań nad turystyką w zarysie ....................................... 21
1.2. Turystyka jako przedmiot etyki i teologii ............................. 27
1.3. Turystyka w kontekście współczesnych znaków czasu ...... 40

II. Ontologia turystyki ....................................................................... 47
2.1. Istota turystyki ........................................................................... 47
2.2. Podmiot i przedmiot aktu turystycznego ............................. 52
2.3. Spór o cele turystyki ................................................................... 58
2.4. Rodzaje turystyki ........................................................................ 64

III. „Moralny” turysta .......................................................................... 73
3.1. Samorealizacja turysty ............................................................... 76
3.2. Turysta w relacji do celu podróży – natury i kultury ......... 85
3.3. Turysta w relacji do drugiego turysty .................................... 94
3.4. Turysta w relacji do tubylca ..................................................... 98

IV. Moralność branży turystycznej .................................................. 107
4.1. Zasady etyczne w organizacji branży turystycznej ............. 108
4.2. Relacja pracownika branży turystycznej do turysty ........... 114
4.3. Relacja branży turystycznej do środowiska .......................... 126
4.4. Relacje międzyosobowe w branży turystycznej ................... 130

V. Moralność tubylca ......................................................................... 133
5.1. Stosunek do turysty .................................................................... 133
5.3. Wzajemne relacje członków ludności miejscowej .............. 144
5.2. Odpowiedzialność ludności miejscowej za własne
środowisko naturalne i kulturowe oraz wizerunek
swojego kraju .............................................................................. 140

Zakończenie ......................................................................................... 149
Bibliografia ........................................................................................... 153
Summary .............................................................................................. 165
Zusammenfassung .............................................................................. 169

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%