Opis tytułu

Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie to temat złożony i wieloaspektowy. W obliczu licznych wyzwań z tego zakresu pojawia się wiele pytań dotyczących kwestii procesu resocjalizacji dzieci i młodzieży. Złożona struktura niedostosowania społecznego nieletnich domaga się interdyscyplinarnego podejścia. Istnieje także potrzeba dookreślenia i doprecyzowania procedur związanych z pracą ze zdemoralizowanymi osobami nieletnimi. Natomiast rosnąca skala zjawiska niedostosowania społecznego to niewątpliwie istotny symptom kryzysu resocjalizacji, który domaga się szybkiej i skutecznej reakcji ze strony teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą resocjalizacją. Można zatem stwierdzić, że zarówno praktyka jak i teoria resocjalizacji znajduje się obecnie w obliczu nowych wyzwań.

Przedmiotem oddziaływań w pedagogice resocjalizacyjnej są osoby nieprzystosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem między innymi sprawcy czynów karalnych, w tym nieletni i młodociani przestępcy. Praca z tymi osobami wymaga systemowych rozwiązań i efektywnych metod postępowania. Zdarza się, że konfrontacja teorii z praktyką wskazuje na potrzebę redefinicji procesu resocjalizacji nieletnich. Rodzi się też potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pytania o współczesną formułę resocjalizacji. W efekcie zmian, które zachodzą we współczesnym świecie, w obliczu pojawiających się wielu nowych rodzajów niedostosowań społecznych, konieczna jest zmiana w podejściu do edukacji z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych i działań profilaktycznych. Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie przestaje być postrzegana jako jednowymiarowe działanie, ale jako wieloaspektowe i interdyscyplinarne.

Niniejsza publikacja to zbiór artykułów, które ukazują złożoną kwestię resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie oraz podejmują próbę analizy tego problemu, a także propozycję działań z zakresu resocjalizacji. Celem publikacji jest próba dania odpowiedzi na pytania o teorię i praktykę resocjalizacyjną, a także pokazanie pewnych idei resocjalizacji z różnych perspektyw. Praca składa się z dwóch części tematycznych. Pierwsza część nosi tytuł Wybrane aspekty resocjalizacji nieletnich – ujęcie teoretyczne i zawiera rozważania teoretyczne dotyczące resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie. W tej części książki znajdują się tematy, które nie tylko wprowadzają w wiodące zagadnienie, ale także pokazują spektrum tego problemu i jego wielokierunkowość. Tematyka ta obejmuje siedem artykułów. Otwierający tekst autorstwa Andrzeja Bałandynowicza noszący tytuł: Postantropologiczny i reifikacyjny model resocjalizacji nieletnich w Polsce, dotyczy specjalistycznych działań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w Polsce oraz funkcjonowania instytucji zajmujących się resocjalizacją. W tekście została zwrócona także uwaga na znaczenie wzmacniania wartości osoby wychowywanej w szeroko rozumianych oddziaływaniach pedagogicznych.

Kolejny artykuł zawiera informacje dotyczące kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie, w którym Mieczysław Dudek przedstawia, jakie są rodzaje kompetencji nauczyciela i jakie mają znaczenie w prowadzonym procesie wychowawczym. Kolejny artykuł również dotyczy umiejętności i kompetencji społecznych, ale autorka, Katarzyna Stanek zwraca uwagę na kształtowanie tych umiejętności w systemie resocjalizacji u osób niedostosowanych społecznie. W tej części znajduje się także artykuł Leokadii Szymczyk pt. Rodzina jako wartość w procesie resocjalizacji nieletnich. W tym tekście prowadzony jest dyskurs dotyczący konieczności wychowania ku wartościom. Natomiast Stanislav Konečný w swym artykule pt. Modele polityki społecznej na poziome lokalnym w krajach Unii Europejskiej podejmuje kwestię możliwości, jakie niesie w zakresie resocjalizacji pomoc społeczna na szczeblu lokalnym w krajach Unii Europejskiej. Dwa ostatnie teksty przybliżają funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej oraz schronisk dla nieletnich. Dariusz Polakowski w tekście pt. Oddziaływania resocjalizacyjne w ramach Klubu Integracji Społecznej ukazuje Klub jako podmiot reintegracji społecznej, natomiast Kamila Farbiszewska-Arent swój tekst zatytułowała Schronisko dla nieletnich – placówka opieki całkowitej nad nieletnimi podejrzanymi o dokonanie czynu zabronionego i dowodzi w nim, że schronisko może być jednym ze sposobów resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie.

[Wprowadzenie]

Spis treści

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
Wybrane aspekty resocjalizacji nieletnich - ujęcie teoretyczne

Andrzej Bałandynowicz
Postantropologiczny i reifikacyjny model resocjalizacji nieletnich w Polsce

Mieczysław Dudek
Kompetencje nauczycieli do pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie

Katarzyna M. Stanek
Kształtowanie umiejętności i kompetencji osób niedostosowanych społecznie w systemie resocjalizacji

Leokadia Szymczyk
Rodzina jako wartość w procesie resocjalizacji nieletnich

Stanislav Konečný
Modele polityki społecznej na poziome lokalnym w krajach Unii Europejskiej

Dariusz Polakowski
Oddziaływania resocjalizacyjne w ramach Klubu Integracji Społecznej

Kamila Farbiszewska-Arent
Schronisko dla nieletnich - placówka opieki całkowitej nad nieletnimi podejrzanymi o dokonanie czynu zabronionego

CZĘŚĆ II
Oblicza niedostosowania społecznego - perspektywa praktyczna

Anna Zawada
Resocjalizacja nieletnich przez kreację plastyczną

Katarzyna Potaczała-Perz
Kształtowanie umiejętności empatycznych w kontekście zmian w zakresie wrażliwości na siebie i innych oraz wrażliwości na świat i wartości moralne osób przejawiających niedostosowanie społeczne

Joanna Mysiakowska, Anna Maria Sierecka
Wartości współczesnej młodzieży z różnych środowisk społecznych

Tadeusz Wolan
Kontraktowanie wychowawcze w placówce resocjalizacyjnej w procesie usamodzielniania nieletnich

Anna Bagniewska
Rola wartości nieletnich niedostosowanych społecznie w kontekście formułowania planów życiowych na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej

Małgorzata Osińska
Zasoby osobiste nieletnich zagrożonych demoralizacją - ochronne znaczenie kształcenia w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych

Bożena Kowalska
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie w pracy kuratora zawodowego - współdziałanie: kurator - rodzina - szkoła

Robert Rabus
Wybrane elementy wartości dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie wychowanków
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu

Noty o autorach

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%