Opis tytułu

Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871). Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła.

Jan Paweł II, Warszawa, 1999 r.

Znaczna część publikacji poświęcona jest szczegółowemu omówieniu pedagogii integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony E. Bojanowskiego, która jawi się jako spójny i trwały zbiór praktyk edukacyjnych, swego rodzaju aktualna oferta ochrony osoby i rodziny względem współczesnych wyzwań (...). Właściwym środowiskiem wychowania od początku życia osoby jest przede wszystkim rodzina, która jest niezastąpiona, aczkolwiek może być ona wspierana przez instytucjonalne formy tworzące wspólnoty wychowujące, a nie jedynie struktury usług. Ważne w tym jest odniesienie się do sfery natury, religii i historii oraz złożonych aspektów kształtowania osoby pod względem fizycznym, moralnym i obyczajowym. Szczególnie ważne wydają się być postawy moralne, oparte na cnocie. (...) przedstawione treści i analizy bardzo ważnych i pilnych do podjęcia problemów, nie mają charakteru rozstrzygającego, a nade wszystko egzemplifikują wymiar diagnozujący i wskazujący na propozycję odpowiedzi na pytanie o kwestię odrodzenia cywilizacji poprzez edukację. Chodzi o podkreślenie znaczenia pedagogii integralnego rozwoju i edukacji, której to właściwym celem jest ochrona osoby i rodziny w płaszczyźnie przemyśleń E. Bojanowskiego, przy czym w grę wchodzi tu kwestia inspiracji do odpowiednich działań edukacyjnych, z uwzględnieniem przeszłości i ukierunkowaniem na przyszłość.

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Gizowski

Spis treści

Wstęp

I. Cywilizacja – przestrzenią życia, rozwoju, edukacji i działania
człowieka i rodziny
1.  Rozumienie pojęcia cywilizacja i jej analiza w świetle
filozofii klasycznej
2.  Analiza dziejów ludzkości i cywilizacji podstawą koncepcji ochrony
Edmunda Bojanowskiego
3.  Kontekst współczesnych wyzwań cywilizacyjnych wobec człowieka,
rodziny i edukacji

II. Antropologiczne podstawy integralnego rozwoju, wychowania
i kształcenia w koncepcji ochrony E. Bojanowskiego
1.  Kim jest wychowanek? Filozoficzna koncepcja człowieka
2.  Dlaczego wychowywać? Znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju
i życia człowieka
3.  Osoba wychowawcy – predyspozycje i rola w integralnym
wychowaniu dziecka

III. Metafizyczne podstawy pedagogii integralnego rozwoju
i edukacji osoby w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
1.  Wychowanie i ochrona jako główne pojęcia w ujęciu Bojanowskiego
2.  Religijno-filozoficzne podstawy wychowania osoby
3.  Integralne ujęcie wychowania w koncepcji E. Bojanowskiego
4.  Wychowanie a inne formy wspierania rozwoju dziecka – integracja
elementów procesu wczesnej edukacji

IV. Problem wartości w procesie wychowania (aksjologia i aretologia)
w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
1.  Ochrona osoby przez wychowanie – wartość jako trwanie
relacji osobowych
2.  Priorytet rodziny w przekazie dobra i rola wczesnej edukacji
3.  Wartości chrześcijańskie i wynikające z prawa naturalnego w edukacji
4.  W jakim celu wychowywać?

V. Ochrona osoby i rodziny wobec wyzwań cywilizacyjnych
w koncepcji pedagogii integralnego rozwoju i edukacji
Edmunda Bojanowskiego
1.  Aktualność założeń koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
2.  Ochrona jako instytucja – miejsce rodzimego wiązania życia rodzinnego
i budowania wspólnoty wychowującej
3.  Podmiotowy wymiar pedagogii integralnego rozwoju i edukacji
w koncepcji ochrony E. Bojanowskiego
4.  Ochrona osoby w pedagogii integralnego rozwoju i wczesnej edukacji
w koncepcji E. Bojanowskiego – metody, formy i środki

Zakończenie
Bibliografia

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%