Opis tytułu

Sztuka komunikacji i porozumiewania się jest jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania ludzi w świecie. Bez wątpienia ta umiejętność jest przydatna zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. Podejmując temat komunikacji w resocjalizacji, natrafiamy na złożoność zagadnień, kontekstów i wielorakich uwarunkowań, które muszą być spełnione, aby komunikacja przebiegała sprawnie i spełniała swą funkcję. Panuje powszechna zgoda co do tego, że współcześnie komunikacja interpersonalna przechodzi głęboki kryzys. Zaburzony został porządek dotyczący procesu i zasad komunikacji. Jednak – co warte podkreślenia – wychodząc z założenia, że komunikacja interpersonalna jest umiejętnością, której można nauczyć się, i którą można doskonalić, problem kryzysu staje się realny do rozwiązania albo zminimalizowania. Zatem w sytuacji, kiedy zauważalne są deficyty w obszarze komunikacji interpersonalnej, należy podjąć zdecydowane działania eliminujące owe braki i luki w tej kwestii. W niniejszej publikacji komunikacja będzie rozpatrywana jako narzędzie oddziaływań resocjalizacyjnych. Ukazane zostaną aspekty komunikacji w systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym, a także w przestrzeni z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Książka została – dla przejrzystości – uporządkowana i podzielona na trzy części. Pierwsza część nosi tytuł: Problematyka komunikacji w procesie resocjalizacji – ujęcie teoretyczne.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%