Opis tytułu

Wyjątkowość sportu, jako przedmiotu prawa Unii Europejskiej, została usankcjonowana w przepisach Traktatu z Lizbony i realizuje się w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, głównie w toku oceniania zgodności zasad sportowych z wymogami prawa UE.
Opracowanie, którego główny problem prawny stanowi sport w Unii Europejskiej. Jest to także zasadnicze tło dla badań teoretycznych w zakresie, w jakim sport wpływa na prawo gospodarcze państw członkowskich Unii i szerzej – na procesy integracyjne w Europie. Zestawienie aspektów gospodarczych, w odniesieniu do rynku wewnętrznego i prawa konkurencji, ze społecznym wymiarem sportu w sferze innych polityk unijnych, skłania do podjęcia rozważań nad wybranymi obszarami prawa UE, w których sport jest źródłem szczególnych problemów wynikających z jego specyficznej natury. Wyjątkowość sportu, jako przedmiotu prawa Unii Europejskiej, została usankcjonowana w przepisach Traktatu z Lizbony i realizuje się w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, głównie w toku oceniania zgodności zasad sportowych z wymogami prawa UE. W tym ujęciu sport jest źródłem wyzwań dla teorii i praktyki prawa UE i stanowi przedmiot badań w tym opracowaniu.
Mając na uwadze tak zakreślony obszar badawczy, punkt wyjścia do szczegółowych rozważań stanowi próba zdefiniowania i wykazanie szczególnego charakteru sportu w prawie Unii Europejskiej, a także próba ujęcia systemowego dla aktywności sportowej w świetle gwarancji swobód rynku wewnętrznego UE. Dalsze wątki badawcze obejmują problematykę sportu w kontekście unijnych reguł udzielania pomocy publicznej oraz transmisji wydarzeń sportowych w Unii Europejskiej w ujęciu prawnym i praktycznym. Tematyka społecznego wymiaru sportu podejmowana jest w opracowaniach dotyczących wyłączenia społecznego; dialogu społecznego; zapobiegania przemocy i nietolerancji w sporcie. Przedstawiona publikacja obejmuje także dwa opracowania dotyczące aspektów instytucjonalnych, w tym jurysdykcji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu oraz statusu prawnego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Spis treści

Słowo wstępne ............................................................... 9

Rozdział 1. Szczególny charakter sportu w prawie
Unii Europejskiej (Dagmara Kornobis-Romanowska) ................ 11
1.1. Wykonywanie działalności sportowej w ramach
rynku wewnętrznego ............................................................... 11
1.2. Kompetencja Unii Europejskiej w sferze sportu .............................. 13
1.3. Artykuł 165 TFUE: „…Unia wspiera europejskie przedsięwzięcia
w zakresie sportu…” ................................................................ 14
1.4. Artykuł 165 TFUE: „…uwzględniając jego szczególny charakter…” ....... 15
1.5. Artykuł 165 TFUE: „…jego struktury oparte na zasadzie
dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną
i edukacyjną…” ...................................................................... 19
1.6. Podsumowanie ...................................................................... 23
Bibliografia ............................................................................... 24

Rozdział 2. Aktywność sportowa w świetle gwarancji
swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
– próba ujęcia systemowego (Aleksander Cieśliński) ................ 27
2.1. Zagadnienia wprowadzające ...................................................... 27
2.2. Mechanizm obejmowania sportu kontrolą unijną ........................... 31
2.2.1. Sport i jego wymiar komercyjny .......................................... 31
2.2.2. Status zawodników i innych uczestników sportu ..................... 36
2.2.2.1. Agenci i trenerzy ............................................ 37
2.2.2.2. Sportowcy .................................................... 40
2.2.3. Ingerencja w autonomię organizacji pozarządowych ................. 45
2.2.4. Granice podporządkowania ............................................... 49
2.3. Znaczenie dorobku sportowego dla zwiększenia ochrony prawnej ........ 56
2.3.1. Skutek horyzontalny ........................................................ 57
2.3.2. Ochrona nie tylko przed dyskryminacją ................................ 61
2.3.3. Objecie ochroną obywateli państw trzecich ............................ 66
Bibliografia ............................................................................... 70

Rozdział 3. Sport w ujęciu unijnych reguł pomocy publicznej
(Joanna Ryszka) ........................................................... 75
3.1. Wprowadzenie ....................................................................... 75
3.2. Pojęcie pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej a sport ........... 78
3.2.1. Kluby sportowe jako przedsiębiorstwa w rozumieniu
prawa Unii Europejskiej .................................................... 78
3.2.2. Traktatowe przesłanki pomocy publicznej .............................. 81
3.2.3. Wyjątki od zakazu pomocy publicznej w kontekście
działalności sportowej ...................................................... 83
3.3. Wspieranie działalności klubów sportowych w kontekście
unijnych reguł pomocy publicznej .............................................. 86
3.3.1. Pomoc przyznawana dla celów edukacji szkolnej
– centra rekreacji sportowej dla młodzieży ............................. 86
3.3.2. Kluby sportowe jako adresaci zmian w zakresie zasad
planowania przestrzennego ................................................ 87
3.3.3. Regulacje podatkowe i rozliczeniowe korzystne
dla klubów sportowych ..................................................... 88
3.4. Infrastruktura sportowa w kontekście unijnych reguł
pomocy publicznej ................................................................. 91
3.4.1. Infrastruktura sportowa a „infrastruktura użyteczności
publicznej”? .................................................................. 91
3.4.2. Finansowanie lokalnej infrastruktury sportowej
ze środków publicznych .................................................... 95
3.5. Zasady Financial Fair-Play w piłkarstwie zawodowym
a unijne reguły pomocy publicznej ............................................. 99
3.6. Wnioski ............................................................................. 100
Bibliografia ............................................................................. 102

Rozdział 4. Transmisje wydarzeń sportowych w prawie
Unii Europejskiej – zarys problemu
(Justyna Bazylińska-Nagler) ............................................ 107
4.1. Wprowadzenie ..................................................................... 107
4.2. Widowisko sportowe jako przedmiot obrotu gospodarczego ............ 108
4.3. Ograniczenia wyłączności eksploatacji widowiska sportowego
i praw do sportowej transmisji telewizyjnej ...................................... 113
4.4. Praktyki rynkowe organizatorów wydarzeń sportowych
a unijne reguły konkurencji ..................................................... 121
Podsumowanie ......................................................................... 126
Bibliografia ............................................................................. 127

Rozdział 5. W(y)łączenie społeczne w sporcie
(Robert Grzeszczak) ..................................................... 131
Wprowadzenie .......................................................................... 131
5.1. Sport jako zjawisko społeczne .................................................. 131
5.1.1. Wykluczenie społeczne ................................................... 134
5.1.2. Włączenie społeczne w sporcie i poprzez sport ...................... 135
5.1.3. Edukacja poprzez sport i społeczna rola sportu ..................... 139
5.2. Zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji ........................ 141
5.3. Zaangażowanie organizacji sportowych i wolontariat ..................... 143
Podsumowanie ......................................................................... 145
Bibliografia ............................................................................. 146

Rozdział 6. Dialog społeczny w sporcie w prawie
Unii Europejskiej (Zuzanna Kotuła) .................................. 149
6.1. Wprowadzenie ..................................................................... 149
6.2. Dialog społeczny. Europejski dialog społeczny ............................. 151
6.3. Europejski dialog społeczny w sporcie: proces tworzenia ESSDC
dla sektora sportu i aktywnego wypoczynku ............................... 154
6.4. ESSDC dla sektora zawodowej piłki nożnej ................................. 158
6.5. Konkluzje .......................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................. 164

Rozdział 7. Zapobieganie przemocy i dyskryminacji w sporcie
w prawie Unii Europejskiej (Aleksandra Statkiewicz) .............. 167
7.1. Specyfika działań Unii Europejskiej w dziedzinie sportu
i związanych z nim zagrożeń ................................................... 167
7.2. Zjawiska niepożądane w sporcie a prawo Unii Europejskiej .............. 169
7.3. Dyskryminacja w sporcie a prawo Unii Europejskiej ...................... 171
7.4. Przemoc w sporcie a prawo Unii Europejskiej .............................. 180
7.4.1. Chuliganizm stadionowy a prawo Unii Europejskiej ............... 181
7.4.2. Przemoc wobec sportowców procesie treningowym
a prawo Unii Europejskiej ............................................... 183
7.5. Podsumowanie – ocena działań Unii Europejskiej ......................... 186
Bibliografia ............................................................................. 187

Rozdział 8. Jurysdykcja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
(Bartłomiej Krzan) ...................................................... 191
Wprowadzenie .......................................................................... 191
8.1. Sport a prawo międzynarodowe ............................................... 192
8.2. Utworzenie Trybunału Arbitrażowego ds.Sportu ............................ 193
8.3. Struktura Trybunału ............................................................. 195
8.4. Kognicja Trybunału .............................................................. 199
8.5. Jurysdykcja doradcza ............................................................. 200
8.6. Postępowanie mediacyjne ....................................................... 202
8.7. Postępowanie ...................................................................... 203
Podsumowanie ......................................................................... 206
Bibliografia ............................................................................. 207

Rozdział 9. Międzynarodowy Komitet Olimpijski
(Barbara Mielnik) ....................................................... 211
9.1. Igrzyska olimpijskie w starożytności .......................................... 211
9.2. Narodziny współczesnego olimpizmu ........................................ 213
9.3. Struktura i zasady działania MKOl ........................................... 214
9.4. Uprawnienia międzynarodowe ................................................. 218
9.5. Podsumowanie .................................................................... 229
Bibliografia ............................................................................. 229

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%