Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce

Ramy prawne funkcjonowania Private Military and Security Companies w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i praktyce

Opis tytułu

Prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie (ang. Private Military & Security Companies) to spółki handlowe świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa, ochrony oraz wywiadu a do ich klientów należą państwa, organizacje międzynarodowe i korporacje. Działają zarówno w kraju, jak i za granicą, często na terenach, na których toczy się konflikt zbrojny, wspierając, a w ekstremalnych przypadkach, zastępując w niektórych zadaniach wojsko, policję czy służby specjalne. Współczesne uwarunkowania polityczne i gospodarcze stworzyły niszę, która szybko została zagospodarowana przez PMSC w wyniku czego państwowy monopol na użycie siły oraz zapewnianie pokoju wewnętrznego i zewnętrznego został do pewnego stopnia osłabiony. O skali zjawiska prywatyzacji bezpieczeństwa świadczy to, że prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie są obecne w większości współczesnych konfliktów, niekiedy przewyższając liczebnością armię regularną.

Prywatni kontraktorzy, czasami błędnie określani najemnikami, stają się stałym elementem kształtowania polityki. Prawo nie zdążyło adekwatnie zareagować na dokonującą się na naszych oczach zmianę modelu bezpieczeństwa, co jednak nie oznacza, że PMSC działają w próżni prawnej. Skutkuje to potrzebą przeanalizowania tego zjawiska na gruncie prawa międzynarodowego, prawa UE i praktyki, co uczyniono w niniejszym opracowaniu.

Spis treści

Wykaz akronimów .............................................................. 7

Rozdział 1. Prywatyzacja bezpieczeństwa a prawo ...................... 19
1.1. Pokój i bezpieczeństwo ............................................................ 20
1.2. Wpływ regulacji na poziomie międzynarodowym na zapewnienie
bezpieczeństwa ...................................................................... 24
1.3. Współpraca, przenikanie się i konkurencja – zależności między
sektorem prywatnym a publicznym w dziedzinie bezpieczeństwa .......... 32

Rozdział 2. Private Military and Security Companies
– charakterystyka ............................................................. 43
2.1. Definicje Private Military and Security Companies ............................... 43
2.2. Zakres oferowanych usług ......................................................... 49
2.3. Potencjalny zakres geograficzny działalności Private Military
and Security Companies i jego konsekwencje prawne ........................... 58

Rozdział 3. Podstawy funkcjonowania Private Military and Security
Companies w prawie międzynarodowym publicznym ................... 67
3.1. Wprowadzenie ....................................................................... 67
3.2. Zakres i warstwa pojęciowa międzynarodowego prawa humanitarnego
mająca zastosowanie do Private Military and Security Companies ............ 71
3.3. Private Military and Security Companies a najemnictwo ........................ 75
3.4. Status prawny prywatnych kontraktorów i zagadnienie
bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych ............................ 79
3.5. Prywatni kontraktorzy a państwowe siły zbrojne ............................. 85
3.5.1. Inkorporacja de iure ......................................................... 86
3.5.2. Inkorporacja de facto ........................................................ 89
3.5.3. Przykłady inkorporacji ..................................................... 91
3.6. Podmioty odpowiedzialności prawnej .......................................... 94
3.7. Ograniczenia stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego ... 102

Rozdział 4. Uregulowania dotyczące Private Military and Security
Companies w prawie Unii Europejskiej .................................. 107
4.1. Wprowadzenie ..................................................................... 107
4.2. Unia Europejska wobec Private Military and Security Companies ........... 109
4.3. Zamówienia publiczne Unii Europejskiej .................................... 119
4.3.1. Podstawowe wymogi prawne zamówień publicznych .............. 119
4.3.2. Przetarg na świadczenie usług ochrony w Afganistanie
ogłoszony przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
w 2017 roku jako przykład zastosowania procedury zamówień
publicznych w stosunku do Private Military and Security
Companies ................................................................... 122
4.3.3. Warunki przetargu ........................................................ 123
4.3.4. Wzór umowy ramowej z dostawcą usług bezpieczeństwa .......... 127
4.3.5. Analiza zasad zamówień publicznych Unii Europejskiej
pod kątem zgodności z Montreux Document i rezolucją
Parlamentu Europejskiego (2016/2238(INI)) ......................... 130
4.4. Przepisy o przeciwdziałaniu korupcji i praniu pieniędzy ................. 134
4.5. Dokument laissez-passer ........................................................... 138
4.5.1. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych
a Unia Europejska ......................................................... 140
4.5.2. Laissez-passer jako dokument podróży albo quasi-paszport
dyplomatyczny ............................................................ 142
4.5.3. Potencjalny krąg posiadaczy dokumentu laissez-passer .............. 144
4.5.4. Skutki posiadania dokumentu laissez-passer przez pracowników
Private Military and Security Companies ................................. 152
4.6. Regulacje dotyczące kontroli eksportu towarów i usług i ich
znaczenie dla Private Military and Security Companies ....................... 155
4.6.1. Światowy system kontroli eksportu .................................... 160
4.6.2. Kontrola usług świadczonych w związku z handlem towarami .... 165
4.6.3. Świadczenie usług przez Private Military and Security Companies
a sankcje Unii Europejskiej .............................................. 181
4.6.4. Wnioski dla Private Military and Security Companies wynikające
z analizy reżimów kontroli świadczenia usług ....................... 190

Rozdział 5. Dokumenty niewiążące soft law w zakresie
funkcjonowania Private Military and Security Companies ............ 197
5.1. Wprowadzenie ..................................................................... 197
5.2. Montreux Document jako przykład niewiążącego porozumienia
międzynarodowego ............................................................... 198
5.2.1. Istotne międzynarodowe obowiązki prawne ......................... 200
5.2.2. Dobre praktyki odnoszące się do Private Military and Security
Companies ................................................................... 202
5.2.3. Podsumowanie i ocena Montreux Document ........................... 207
5.3. Dokumenty niewiążące (soft law) Unii Europejskiej ....................... 211
5.3.1. Koncepty Unii Europejskiej – współpraca Unii Europejskiej
i Private Military and Security Companies na przykładzie
misji zagranicznych ....................................................... 212
5.4. Dokumenty niewiążące (soft law) Organizacji Narodów
Zjednoczonych .................................................................... 220
5.4.1. System Zarządzania Ryzykiem Organizacji Narodów
Zjednoczonych ............................................................ 221
5.4.2. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ..... 227
5.4.3. Inne przykłady dokumentów niewiążących Organizacji
Narodów Zjednoczonych mających zastosowanie do
Private Military and Security Companies ................................. 228
5.4.4. Podstawowe zasady użycia siły i broni palnej przez
funkcjonariuszy publicznych ........................................... 230
5.5. Wytyczne zaproponowane przez Geneva Centre for the Democratic
Control of Armed Forces i rząd Konfederacji Szwajcarskiej .................. 231
5.5.1. Wytyczne legislacyjne skierowane do państw ........................ 231
5.5.2. Wytyczne dotyczące kontraktowania Private Military
and Security Companies ..................................................... 235
5.5.3. Wytyczne dotyczące przetargów ....................................... 236
5.5.4. Proponowana treść kontraktów ......................................... 237

Rozdział 6. Samoregulacja w zakresie standaryzacji
funkcjonowania Private Military and Security Companies ............ 240
6.1. Wprowadzenie ..................................................................... 240
6.2. International Code of Conduct for Private Security Service Providers
(ICoC) .............................................................................. 242
6.3. Międzynarodowy certyfikat przyznawany przez ASIS International ..... 248
6.4. Normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) .......... 249

Rozdział 7. Próby regulacyjne oraz działania Unii Europejskiej
i Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do Private
Military and Security Companies ......................................... 254
7.1. Dialog międzyinstytucjonalny w Unii Europejskiej ........................ 254
7.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2016/2238(INI)) .................... 256
7.2.1. Wstęp do rezolucji ........................................................ 257
7.2.2. Zasady wykorzystywania „prywatnych firm ochroniarskich”
poza granicami Unii Europejskiej ...................................... 261
7.2.3. Zasady korzystania z usług „prywatnych firm ochroniarskich”
przez Unię Europejską ................................................... 262
7.2.4. Regulacje dotyczące „prywatnych firm ochroniarskich” .......... 264
7.2.5. Podsumowanie najważniejszych postulatów zawartych
w rezolucji i ich ocena ................................................... 266
7.2.6. Zdanie odrębne i przyjęcie rezolucji ................................... 271
7.2.7. Konsekwencje rezolucji Parlamentu Europejskiego ................. 272
7.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych a Private Military and Security
Companies ........................................................................... 277
7.3.1. Działalność mająca na celu uregulowanie Private Military
and Security Companies ..................................................... 278
7.3.2. Próba kodyfikacji ......................................................... 284

Wnioski ....................................................................... 295

Bibliografia i netografia .................................................... 313
Spis rysunków ................................................................ 337
Spis tabel ..................................................................... 337

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%