June 4, 2020

  Co to jest praca dyplomowa?

  Drodzy studenci, na zakończenie waszych studiów będziecie mieli do napisania i obronienia pracę dyplomową. Jest ona niezbędna do ukończenia uczelni i zdobycia przez was tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra, a także stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

  Praca dyplomowa jest dziełem literackim liczącym od kilkudziesięciu do kilkuset stron, podzielonym na rozdziały i podrozdziały. Możecie ją napisać zarówno pod kątem czysto teoretycznym, jak i być skupiona na opicie wykonywanych badań i obserwacji natury.

  Niezbędnym elementem każdej pracy dyplomowej musi być samodzielna interpretacja autora oraz przedstawienie odpowiednich wniosków, które autor ma zamiar wyciągnąć z pracy. Praca ta powinna być pisana pod opieką i kontrolą promotora, czyli tak zwanego „opiekuna pracy dyplomowej”. Pisanie pracy kończy się obroną, która przyjmuje formę ustnego egzaminu obejmującego zakresem materiał zawarty w pracy lub poznanym podczas studiów, poprzedzonego recenzją wystawioną przez recenzenta.

  Wasza praca dyplomowa jest materialnym dowodem opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu studiowanego kierunku studiów. Temat jaki wybierzecie wynika przede wszystkim z kierunku i ze specjalności, a także z problematyki prac badawczych prowadzonych przez pracowników, naukowo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych wydziału. Tematy prac ustalają nauczyciele akademiccy wspólnie ze studentami, pozwalając w ten sposób na dokonanie wyboru zgodnie z zainteresowaniami.

  Temat pracy dyplomowej ma wpływ na ewentualny późniejszy rozwój zawodowy.

  Jest to całkowicie wasza samodzielna praca twórcza, kierowaną przez opiekuna naukowego, który zatwierdza jej plan, pomaga przy wyborze metod doświadczalnych oraz akceptuje ostateczną wersję pracy kierowaną do recenzji. Całkowity wasz autorski wkład podczas jej przygotowania dotyczy sposobu opracowania zagadnień literaturowych dokumentacji wyników badań, merytorycznej interpretacji rezultatów badań oraz strony redakcyjnej.

  Opiekun naukowy jest waszym mistrzem, natomiast wy, jego uczniami. Promotor posiada fachową wiedzę i umiejętności, które pomagają połączyć wymagania pracy dyplomowej z zainteresowaniami i możliwościami studenta. Daje wam rady w trakcie ustalenia koncepcji i zakresu pracy, pomaga organizacyjnie przy planowaniu i realizacji badań oraz jest krytykiem waszego opracowania.

  Każda praca dyplomowa składa się z kilku ważnych elementów, bez których nie może zostać dopuszczona do obrony.

  Struktura pracy dyplomowej:
  - wprowadzenie;
  - przegląd odnośnej dziedziny wiedzy / techniki;
  -założenia i wymagania dotyczące projektowanego rozwiązania;
  -projekt rozwiązania;
  - opis architektury i/lub wybranych elementów implementacji;
  -opis metody i wyników weryfikacji opracowanego rozwiązania;
  -podsumowanie;
  - dodatki;
  -bibliografię.

  Wprowadzenie, które powinno określać przynajmniej cel i zakres pracy. Zawiera także uzasadnienie pojęcia danego tematu, informacje o układzie pracy i konwencjach redakcyjnych oraz w przypadku współautorstwa, czyli pracy zbiorowej, trzeba wskazać autorów poszczególnych części pracy. Główną funkcją wprowadzenia jest właściwe przygotowanie czytelnika do lektury zasadniczej pracy oraz przekonanie go o aktualności i atrakcyjności jej tematyki.

  Przegląd dziedziny to nic innego jak uwzględnienie tematu, celu i zakresu pracy.

  Założenia i wymagania powiązane z wynikami przeglądu dziedziny. Często formułowane jako dodatkowe wymagania lub postulaty pochodzące od autora lub promotora albo wynikające z zakresu pracy.

  Opis projektu umożliwia czytelnikowi zweryfikowanie zgodności prezentowanego rozwiązania z założeniami i wymaganiami sformułowanymi w poprzedniej sekcji.

  Opis implementacji wymaga waszej szczegółowej uwagi. Tu zawiera się wszystko to, co jest najistotniejsze ze szczegółowym uwzględnieniem własnych oryginalnych pomysłów i fragmentów krytycznych dla realizacji zadeklarowanego celu pracy oraz kluczowych rozwiązań z punktu widzenia zamierzonej funkcjonalności, wydajności itp.

  Opis weryfikacji rozwiązania powinien zawierać charakterystykę metody wraz z uzasadnieniem jej wyboru oraz opis zrealizowanych działań i uzyskanych wyników. Należy tutaj wskazać, że zastosowana metoda weryfikacji jest właściwa dla danego rozwiązania, oraz sposób jej użycia i przyjęta parametryzacja dają podstawę do uznania wyników za kompletne i wiarygodne.

  Podsumowanie powinno syntetycznie i obiektywnie konfrontować uzyskane rezultaty z celem pracy oraz potwierdzać jego pełną (lub niepełną) realizację. Warto też opisać dodatkowe, nieplanowane rezultaty i możliwości ich wykorzystania oraz teoretyczne i praktyczne znaczenie sformułowanych wniosków. Niekiedy w tym miejscu pojawiają się również propozycje dalszych prac oraz wykaz oryginalnych dokonań autora.

  Dodatki zawierają materiały uzupełniające wydzielone w głównej części pracy z uwagi na charakter lub szczegółowość. W dodatkach można umieścić pełne raporty z eksperymentów, schematy ideowe, podręcznik użytkownika aplikacji itp.

  Bibliografia jest spisem, wykazem źródeł wiedzy wykorzystanych w pracy. Ta część pracy daje możliwość czytelnikom skorzystania z opracowań wyszukanych przez autora, co za tym idzie, powinny być opisane w odpowiedni sposób. W przypadku publikacji drukowanych należy określić tytuł, autorów, wydawcę, miejsce i rok publikacji, a w razie potrzeby także oznaczenie woluminu i numery stron. W przypadku publikacji elektronicznych nie zawsze wszystkie te parametry mają zastosowanie, co jednak nie zwalnia autora z obowiązku rzetelnego wskazywania źródeł. Ponadto wiele serwisów internetowych zmienia strukturę i/lub lokalizację, zaś z upływem czasu publikowane materiały są usuwane lub archiwizowane. Z tego powodu oprócz wskazania na oryginalną lokalizację warto podać datę dostępu oraz umieścić kopie takich materiałów na nośniku załączonym do pracy.

  Ucząc się w całym okresie nauki, jak i przede wszystkim chcąc zaliczyć studia i obronić pracę dyplomową, istotny jest dostęp do odpowiednich materiałów i badań naukowych, czy też ich opracować.

  Ilość godzin spędzonych w bibliotece czy w kolejce do ksero(czy to legalne?) nie da się tak po prostu zliczyć. Czas poświęcony na szukanie, podróż i czekanie można skrócić dzięki bibliotekom internetowym. Jest to najbardziej legalne i wspierające autorów oraz wydawnictwa. Dzięki e-bibliotekom oszczędzicie pieniądze, a komfort użytkowania daje możliwość wytchnienia i poukładania sobie planu dnia nieco inaczej. Jedną z takich internetowych bibliotek naukowych jest book-box.xom

  Ta aplikacja umożliwia robienie notatek potrzebnych Ci do pracy, sesji, kolokwium. Tworzy bibliografię za Ciebie z wybranych materiałów. Możesz z niej korzystać bez wychodzenia z domu w dowolnym momencie. Ostatnim ciekawym rozwiązaniem jest to, że algorytm aplikacji zaproponuje Ci zbliżone publikacje. Wszystkie książki w bibliotece internetowej book-box.com pochodzą z legalnego źródła.

  Dzięki temu masz więcej czasu wolnego, oraz więcej czasu na naukę.

  Kupuj książki na strony.

  Płać tylko za treści, których potrzebujesz.